Innlegg

«Vind og forsvinn for jakt og fiske»

Innleggsskriveren er svært bekymret for vindkraftutredningen.

Hvem ønsker å jakte rype her? Foto: privat 

Debatt

Som leder i NJFF Nord-Trøndelag er jeg svært bekymret for den storstilte vindkraftutredningen som NVE nå er i gang med. Gjennom nasjonal ramme for vindkraft finkjemmes store deler av Trøndelag for å avdekke hvilke skog- og fjellområder som kan ofres til store industrianlegg (se figur). Kysten er allerede hardt rammet av utbyggingen uten at de samlede konsekvensene dette har hatt på vilt og annen natur er utredet. Byggingen av flere store anlegg med konsesjon starter nå til våren, og samtidig med dette legger altså myndighetene opp til ytterligere utbygging. Jeg er bekymret for hva disse industriområdene i urørt fjell- og skogsnatur vil ha å si for viltet, naturopplevelsen og folks tilgang til gode jakt- og fiskeområder, og ønsker derfor sterkt å advare mot denne utviklinga. Vi kan ikke ofre disse områdene på klimaomstillingens alter!

Vindkraftmotstanden blir ofte møtt med argumenter om at vi har mye natur at vi må finne oss i å ofre noe. Faktum er at det er under 12% villmarkspreget natur igjen i Norge, og det er nettopp disse områdene jegere, fiskere og andre friluftsfolk søker til for å bedrive sine sunne fritidsaktiviteter. Inngrepsfrie områder er ikke bare viktige for oss som brukere av området, men også svært viktige for å beholde de levedyktige viltbestandene. Studier fra Smøla viste at rype var den fuglearten med høyest antall dødelige kollisjoner med vindturbiner. I 2009 ble 28 ryper funnet døde etter kollisjon, som i seg selv påvirker bestanden ekstra mye ettersom turbinene tar livet av fuglene hele året og ikke bare på høsten når ungfugl har høy naturlig dødelighet i utgangspunktet. Samtidig vet man at de mange titalls kilometerne med vei, enorme oppstillingsplasser under turbinene og store trafostasjoner vil beslaglegge flere kvadratkilometer med leveområder. I tillegg bygges det kilometervis med kraftlinjer.

Et konkret prosjekt som nå behandles er et vindkraftanlegg i Kverndalen i Verdal. På de høyeste toppene rundt Kverndalen - Hyllfjellet, Sognavola og Markavola litt lenger nord - skal et industriområde på størrelse med Storheiaanlegget bygges. Dette vil bli den nest største landbaserte vindparken i Norge.

Hva skjer med rypene og skogsfuglen når et slikt prosjekt iverksettes? Bare kraftgaten på 30 km vil alene kunne føre til at opp mot 200 skogsfugler og ryper dør av kollisjoner i et middels år med en bestand på 15 fugl per km2 ifølge forskning fra Ogndalen (NINA Rapport 1012).

Og hva skjer med tilgangen til området for friluftsfolk, jegere og fiskere? Ungdommen som nå vokser opp har langt færre sammenhengende jaktområder enn sine foreldre, og med dette nedbyggingstempoet vil det knapt være noe igjen til kommende generasjoner. NJFF Nord-Trøndelag ønsker at jakt og fiske skal være for alle, men jeg frykter at vi ikke lengre kan love våre barn de samme mulighetene som vi har hatt.

I Verdal har kommunen selv gått imot utbyggingen, men NVE har enda ikke ferdigbehandlet utbyggingssøknaden. Hvis ikke engang kommunens «nei» skal bety noe, hvilken utvikling kan vi da forvente oss? NVE har selv pekt ut Trøndelag som et område som egner seg godt til enda mer vindkraft.

Jeg ønsker derfor å advare alle jegere, fiskere og friluftsfolk mot at ditt rypefjell kan være i fare. Din ørretbekk risikerer å bli fylt igjen av veiutbygging samtidig som lyden av elgloser og kvist som knekker kan bli erstattet med konstant dur og skyggekast fra opp mot 250 meter høye turbiner.

Hva kan vi gjøre? Engasjement nytter! Si din mening når NVE legger ut den nasjonale rammen for vindkraft på høring nå i vår, og snakk også med din lokale folkevalgte for at budskapet skal nå inn til de som tar beslutninger her i landet. Jakt- og fiskeglede til alle – for alltid!

Inga Saur

Leder i Norges jeger- og fiskerforbund Nord-Trøndelag