– Ikke la private interesser vinne frem som på 80-tallet denne gangen

Vi så hvordan det gikk i Mulelia med alle de alvorlige ulykkene, påpeker han.

Innleggsforfatteren peker på de mange ulykkene som er på E6 i Mulelia når kommuestyret nå snart skal tilrå ny trase. Illustrasjonsfoto: Leif Arne Holme  Foto: Roger M. Svendsen

Debatt

Kommunestyret i Levanger skal i løpet av våren 2019 gi sin anbefaling til linjevalg for framtidig E-6 fra Åsen til Verdal. Denne anbefalingen vil være av stor betydning for framtidig trafikkavvikling på strekningen fordi den skal takle mye av trafikken i all overskuelig framtid.

E-6 er hovedvegen gjennom landet og er en veg for hurtiggående biltrafikk – ikke blandingstrafikk der også, traktorer, maskiner og alle andre saktegående kjøretøy skal ferdes.

Dagens E-6 har en årsdøgntrafikk som tilsier 4-felts veg. På visse tider på døgnet er trafikken så tett at ventetiden for å komme innpå E-6 i Mulelia og Rinnleiret ofte er 10 – 15 min, noen ganger enda lengre. Flikking på dagens veg vil på ingen måte kunne fylle kravet til hensiktsmessig trafikkavvikling. En ny, 4-felts veg er derfor helt påkrevet.

Saktegående og lokal trafikk over korte strekninger vil fremdeles gå langs eksisterende veg. Derfor trenger den også noe utbedring i forhold til dagens standard, men den vil aldri kunne ta all trafikk på strekningen.

All vegbygging vil kreve noe nedbygging av dyrket mark. Det er noe alle beklager, men når helt nødvendige samfunnsbehov krever det, må vi akseptere at det skjer. Noe av den jorda som forsvinner kan likevel erstattes ved ny dyrking og ved å ta i bruk jord som ikke brukes.

Da vegen ble lagt utenom Levanger sentrum på 80-tallet, var det stor innsats fra enkelte politiske partier og andre for å hindre at det den gang ble valgt en framtidsrettet linjeføring fra Heir, forbi Salthammer, til Rinnleiret. Vegvesenet ga etter, fulgte rådet fra de «framsynte» og førte vegen fra Austvoll inn mot Mule og gjennom Mulelia. Med den store trafikkøkningen som fulgte i årene etter, førte denne løsningen raskt til store trafikkproblemer og mange svært alvorlige ulykker, både i Mulekrysset og i Mulelia.

Å føre den framtidige vegen langs denne linja, vil være direkte uansvarlig. Det er rett og slett ikke plass nok til 4-felts veg, lokalveg (dagens E-6), Gamle kongeveg og den kommende justeringen av linjeføringa for Nordlandsbanen. I tillegg kommer svære støy- og støvproblemer for alle som bor på Mule og i Mulelia. Såkalt miljøtunnell er nok helt uaktuell på denne lange strekningen fordi den vil være enormt kostbar å bygge.

Jeg håper kommunestyret i Levanger denne gangen står opp og gjør et valg for framtiden, ikke lar seg presse av private interesser som tidlig på 80-tallet, men tilrår alternativ B som trase for ny E-6. Et slikt valg vil gi en trygg og hensiktsmessig veg når den en gang blir bygget.

John Grønli

Beboer i Roaldmarka