– Friidretten ble en brikke i et politisk spill

Nå ber de kommunen ta sitt politiske, juridiske og moralske ansvar.

Olianne Holme, Martin Vehus Skjerve og Erle Musum Lyng på treningsbanen ved Verdalsøra barne- og ungdomsskole. 

Debatt

Mandag 25.2 er ordføreren bedt om å redegjøre for friidrettens aktivitetsnivå i Verdal etter en interpellasjon fra Arild Pedersen. Fra Verdal friidrettsklubb sin side ønsker vi å kommentere dette.

Verdal Friidrettsklubb stiftet i 1984, er en overbyggingsklubb for idrettslagene i Verdal. Samarbeidsklubbene har ansvaret for friidrettsaktiviteten til utøvere opp til 12 år, mens Verdal friidrettsklubb tilbyr trening og oppfølging av utøvere 13 år og eldre. Til de eldste utøverne har klubben svært dyktige trenere.

Hva er friidrett? Friidrett anses i lag med turn som «alle idretts mor» og har basiselementene som kreves i alle andre idretter: spenst, kraft, smidighet, bevegelighet, utholdenhet og analytiske evner. I grenene kast, sprint, hopp, tekniske øvelser, og lange løp er det derfor rom for alle.

Friidrett er også mer enn den aktiviteten som foregår på en friidrettsbane. Norges beste maratonløper Runa Skrove Falch fra Verdal er friidrettsutøver, selv om hun løper mest utenfor bane i likhet med de som deltar i St. Olavsloppet, terrengløp på Ørin, Leirsjørunden, Veressjøen rundt eller Elveløpet.

Friidrettsaktiviteten i Verdal. Hvert år registrerer idretten i kommunene aktivitetstall etter kriterier fastsatt av Norges Idrettsforbund. For Verdal Fik inkludert samarbeidsklubber er det registrert 365 aktive utøvere i 2017 (2018-tallene er ikke klare), i tillegg kommer friidrettsaktiviteten i Vinne IL.

Aktiviteten på bane utgjør en relativt liten andel av den totale aktiviteten. Dette er selvsagt ikke overraskende da vi per i dag ikke har anlegg til å arrangere banestevner i kommunen. Når barn og ungdommer må dra ut av kommunen for å delta mistes bredden.

I 2017 deltok 37 utøvere på banestevner utenbygds, mens i 2018 var det 36. Nå i vinter har rundt 10 ungdommer i alderen 13-15 år ukentlig vært på trening i innendørshallen på Steinkjer.

Ved juletider hedret Verdal kommune ved ordfører og varaordfører 11 idrettsutøvere for fremdragende prestasjoner i 2018. Hele 6 av disse var friidrettsutøvere. I tillegg fikk orienteringsløper Martin V. Skjerve heder, også han driver med friidrett på høyt nivå.

Systematisk nedbygging av anlegg. Anlegg avler aktivitet. Vi har en rekke flotte skianlegg og skiløyper i bygda. Kunstgrasbaner og ballbinger finnes ved alle skoler. En fotballhall og flere 11-er baner har kommunen også. For friidrett finnes det ei sprintstripe med lengdegrop ved Verdalsøra barne- og ungdomsskole, samt innendørs sprint- og hoppmuligheter i Vukuhallen.

Utendørs løpebaner i Vuku, på sentralidrettsanlegget, og Landfall er nedbygd. De to siste løpebanene i kommunen er i Vinne og ved videregående, også de er vedtatt tatt bort til fordel for henholdsvis fotballbaner og et helsehus i kombinasjon med mulig fotballhall. Ved Vinne, sentralidrettsanlegget og videregående er det kommunen som eier grunnen, og som dermed gjennom årene har godkjent en nedbygging av friidrettsanlegg.

Samtidig er det fra enkelte politikere hold reist tvil om man «behøver» et friidrettsanlegg i Verdal, fordi «det er så lav aktivitet». Vi synes aktiviteten er over all forventning anleggssituasjonen tatt i betraktning. Samtidig må vi overfor foreldre som spør, bare beklage at tilbudet i nærområdet ikke er bedre.

Nytt anlegg og framtida. Høy deltagelse i lavterskeltilbud som terrengløpet Mekken Opp-Ned viser at det er et potensiale for økt friidrettsaktivitet. Det betinger midlertid at det kommer en erstatning for anlegget som forsvinner ved videregående, slik rikspolitiske retningslinjer for barn og unge krever.

Verdal FIK har siden 2010 arbeidet aktivt for å få til et opprustet friidrettsanlegg i Verdal slik at barn, unge og voksne kan ha et sted å trene organisert og uorganisert på løp, hopp, og lange/korte kast.

Uten anlegg i nærområdet svikter rekrutteringa, og aktivitet og engasjement risikerer å dø ut. Vi står nå foran et være eller ikke være for friidrettstilbud og friidrettsklubb i Verdal.

Kommunens ansvar. Vi har vært deltakere i 4 kommunale utredninger. Nå ønskes det en femte, for å se på mulighetene ved en av skolene, og da et nedskalert rekrutteringsanlegg, og «mer realistisk utbyggingsprosjekt, til mye lavere investeringskostnad» som Pedersen sier i sin interpellasjon.

Selv om friidretten ble lovet anlegg ved videregående og anbudsprosessen var i gang, avfeide politikerne i Komite for Mennesker og Livskvalitet 19.10.2016, det med at det ble for dyrt Verdal FIK viste imidlertid i notat til kommuneledelsen/ åpent brev til avisa, at anlegget ved vgs. kunne bygges innenfor opprinnelig budsjett. Fordi deler av anbudet kunne tas ut, eller dekkes av klubben.

Den beskjedne økonomiske overskridelsen kom veldig beleilig ettersom rådmannen dagen etter komiteens vedtak annonserte planene om et gedigent helsehus ved vgs. Her ble friidretten en brikke i et politisk spill.

Vi mener Verdal kommune har et politisk, juridisk og moralsk ansvar for å bygge et friidrettsanlegg til erstatning for alle anleggene som er nedlagte.

For Verdal Friidrettsklubb

Vegard Sellæg Brenne, Hilde Mari Musum Lyng, Stian Stensland, Ingeborg Østerås, Ann Sissel Vehus, Leif Arne Holme