Innlegg

– Vi søker barnas beste til enhver tid

Da er det viktig at vi opplever rettferdighet fra kommunen.

Kvaliteten i barnehagen er avgjørende for barnets beste, slik at barna får en god start, skriver Torunn Skjæran i dette innlegget. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix  Foto: Kallestad, Gorm, NTB scanpix

Debatt

I 2017 fikk barnehagen ny rammeplan, den er nå implementert i barnehagen. Den nye planen er på flere områder tydeligere og har en ordlyd som er klar. Barnehagen er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet som er underlagt kunnskapsdepartementet. Barnehagen er starten på barnets utdanningsløp.

Det er kunnskapsdepartementet, utdanningsdirektoratet, kommunene(+barnehageeier) og Fylkesmannen som har ansvaret for barnehagene.

Barnehagen har ett samfunnsmandat og skal ivareta barnets behov for omsorg, læring og danning.

Alle barnehager skal bygge verdigrunnlaget sitt på barnas rettigheter

(Barnekonvensjonen).

Noen tanker om barnets beste: Barnets beste eller det som er best for barnet. Uttrykket brukes for å fokusere på barnets behov og interesser.

I barnehagen «søker vi barnets beste» til en hver tid. Barnets beste kan være ett vagt begrep, men jeg opplever at det brukes ofte i fagmiljøet. De voksne skal gjøre det som til en hver tid er best for barnet.

I de siste årene har det i fagmiljøet vært snakket mye om tidlig innsats og barndommens egenverdi. Vi vet også mer om barns utvikling og hjernens utvikling og det gjør kanskje at vi må tenke annerledes om barnas utdanningsløp. Ny forskning viser at på flere områder er barnet ferdig utviklet i tidlig alder. Den emosjonelle utviklingen vet vi at er på plass tidlig. Det gjør at de gamle tradisjonene med at «når skolen starter da starter alvoret» kanskje må ses på med andre briller? Vi vet også at emosjonell utvikling har noe å si for utenforskap og den psykiske helsen. Klarer vi å legge til rette for en så god utvikling som mulig, legger vi ett godt grunnlag.

1. Foreldrene: Foreldrerollen har vært under store endringer. Mor og far er i dag likeverdige omsorgspersoner i barnets liv. Målet med å likestille foreldreskapet innebærer at foreldrene skal ha like muligheter, uavhengig av om de er mødre eller fedre.

Dette bidrar til å styrke samværet med begge foreldrene, barnets beste ligger til grunnlag for dette.

Man kan mene mye om det, men jeg tror det er uheldig å tenke at alt var mye bedre før. Barn i dag trenger andre ting enn da jeg vokste opp, derfor trengs det også en annen foreldrerolle. Det moderne samfunnet innebærer at det er andre kompetanser enn tidligere som avgjør om vi klarer oss som voksne. Dette forandrer også foreldrerollen, barnet er i større grad enn tidligere, sentrum i foreldrenes liv. Barnet blir også tettere fulgt opp sosialt og emosjonelt av sine foreldre.

Det økte fokuset på foreldres deltakelse i barnas liv, gjør at det går bedre med barna, og de har en bedre forutsetninger for videre utvikling.

Økt fokus på trygghetssirkelen og foreldreveiledning samt at foreldre selv søker aktivt kunnskap om barn, gjør at foreldre i dag har ett helt annet utgangspunkt enn bare for en generasjon siden, mener jeg. Jeg ser at foreldre i større grad søker informasjon og kunnskap om sitt barn, og engasjerer seg i å bli gode foreldre. De spør om råd og er interessert i hva barnet gjør i barnehage hverdagen.

Vi vet også noe om at det er viktig at barnet utvikler en god selvfølelse. Vi vet at barn har godt av ros og positive tilbakemeldinger, uavhengig av prestasjoner. Det er viktig at vi anerkjenner barnets egen verdi av å være unik. Vi vet at kjærlighet bidrar til å øke barnets selvfølelse.

Jeg mener dette er en vellykket endring av foreldrerollen. Vi vet at gode foreldreferdigheter beskytter mot utvikling av vansker og utenforskap. Derfor bør vi «heie på» foreldrene og satse mer på foreldreveiledning for Barnets beste.

2. Barnehagen: 91,3% av alle barn i alderen 1-5 år har plass i barnehage. (Sist oppdatert februar 2019.) De fleste barn i Norge går i barnehage, og derfor har betydningen for hvordan barnehagen er, stor innvirkning på de oppvoksende generasjonene. Alt barnehagen gjør, skal ha barnets beste som grunnlag. Rammeplanen sier at barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene.

Barnehagen er den første utdanningsinsinstitusjonen barnet møter og formes av. I rammeplanen står det at et kompetent pedagogisk personal er en forutsetning for et godt barnehagetilbud av god kvalitet. Det er viktig at de ansatte viser godt faglig skjønn og ivaretar balansen mellom lek og læring.

Jeg mener kvaliteten i barnehagen er avgjørende for barnets beste, slik at barna får en god start. Gjennom den daglige og nære kontakten med barna er barnehagen i en sentral posisjon for å ivareta barnets beste. De som jobber i barnehagen er den viktigste faktoren for hvordan barna har det i barnehagen. De bør møte barnas behov på en respektfull og god måte. De bør vise omsorg og ekte glede i samspillet OG være med i leken. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltagelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for ett godt liv.

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og denne ferdigheten utvikles i sosialt samspill i barnehagen. Barnehagen skal fremme vennskap og felleskap for barnets beste.

3. Kommunen: For å kunne drive en god kvalitetsbarnehage er virksomheten, som alle andre bedrifter, avhengig av gode rammer. Noe som igjen er en investering for framtiden.

Kommunen skal følge med at virksomheten drives innenfor de rammer av godkjenning barnehagen har. Kommunen har også ansvar for at innholdet er i samsvar med lovverk og rammeplan. Altså kommunen har også ett ansvar for Barnets beste. Det er viktig at vi har lokale politikere som evner å se sammenhengen mellom barnets beste og de tre faktorene jeg har dratt fram i denne teksten.

Det er viktig at barnehagene føler seg sett og opplever rettferdighet fra kommunen de tilhører.

Jeg skal gjøre mitt beste for å løfte fram hva som er BARNETS BESTE.

I barnehagen lærer vi barna om gode samfunnsprinsipper:

Ett samfunn som bygger på likeverd, felleskap, gjensidig respekt og mangfold.

Ett samfunn som er varmt gir en bærekraftig framtid, for BARNETS BESTE!

Torunn Skjæran

Pedagogisk leder og 4.plass KRF Levanger