Da det grønne skiftet kom til Levanger

  Foto: IH

Debatt

Fylkesmannen setter foten ned for å omgjøre grøntareal i Levanger sentrum til parkeringsplasser. Det er et kraftig skudd for baugen for kommunestyrets flertall. De valgte å trosse protestene fra beboere og andre da de i fjor sommer vedtok en omregulering av friarealet i enden av Jernbanegata. Parkering var viktigere enn interessene til barna og til miljøet. En beboer i området valgte å klage på vedtaket. Klagen endte til slutt på fylkesmannens bord. Da ble kommunestyrets vedtak opphevet.

Det er ikke hverdagskost fra fylkesmannens side å gripe inn i kommunale vedtak på en slik måte. Det må leses som et klart signal om at overordnet myndighet ikke aksepterer at grøntarealer i sentrumssonen blir ofret på en slik måte. Skal friområder tas i bruk til andre formål må de erstattes av tilsvarende areal i nærheten. Levangers løsning med å henvise beboerne i området til Stadionparken flere hundre meter unna holdt ikke vann. Fylkesmannens holdning må derfor leses som et fullstendig vern av gjenværende grøntarealer i Levanger sentrum.

Det nytter. I denne saken kan vi takke en engasjert og våken sentrumsbeboer for at dette grønne skiftet kom til Levanger. Kaja Skårdal Hegstad nøyde seg ikke bare med å protestere før saken ble banket gjennom i kommunestyret. Hun brukte også retten sin til å klage vedtaket inn for fylkesmannen. Og vant fram.

Flere kan ha noe å lære av denne saken. Da tenker jeg ikke bare på Levanger kommune, som strengt tatt burde ha forstått bedre og stelt seg slik at de unngikk denne korreksen fra fylkesmannen. Men saken er også viktig lærdom for dem som slåss mot det de føler er en urettferdighet fra en offentlig myndighet. Det lønner seg å ikke gi seg, men stå på til siste slutt. Beboeren i Nerbyens klage til fylkesmannen bekrefter det. Noen ganger gjøres det feil fra dem vi har valgt til å styre. Det er derfor vi holder oss med et lovverk som gir berørte muligheten for å klage.

Til selve saken. Fylkesmannen har helt rett når han så klart og tydelig setter et grønt avtrykk på denne saken. Det tror jeg også blir historiens dom over dette vedtaket. Det er viktigere å verne om barna og miljøet, enn offentlige parkeringsplasser.