«Dette vil lønne seg for Verdal kommune - ikke i kroner og øre, men i trivsel og velvære»

– De partiene som bare vil ha leilighetsbygging i byen og ikke ser behovet til frivilligheten, vil ikke jeg stemme på.
Debatt

Frivillige lag og organisasjoner har behov for et sted å være på Verdalsøra, og i så måte er Arken et perfekt alternativ. Verdal kommunestyre har gitt administrasjonen i oppgave å vurdere behovet for ulik bygningsmasse i kommunen, og evt selge unna det som det ikke er behov for. Det er her Arken kommer inn.

Jeg er så heldig å være medlem av to organisasjoner som bruker Arken fast, Verdal Pensjonistlag med nesten 600 medlemmer og Verdal Mannskor med over 40 sangere. I tillegg benyttes lokalene av andre lag/foreninger bla Ørmelen Blandakor, Seniordansen mfl.

Andre organisasjoner har den senere tid gitt signal om at de kan tenke seg å legge aktiviteten sin til Arken dersom den kan disponeres av flere organisasjoner i fellesskap, og da som et Folkets hus/Aktivitetshus/Samfunnshus for innbyggerne i sentrum. Det bør kunne la seg gjøre, og da bør en avtale med kommunen om leie være forutsigbar og gjelde i minst 10 år. Dette bør våre lokalpolitikere ta inn over seg, og legge til rette for at det blir en realitet.

Verdalsøra med Tinna, Melan og Ørmelen bygges stadig ut med flere leiligheter. I tillegg har vi et dødt sentrum, som det smerter en heimfløtta Verdaling å beskue hver dag en tar en tur på Verdalsøra.

Lokalpolitikerne må ta grep, ta kommandoen i styringa av sentrumsutviklinga. En kan ikke la seg styre av ulike utbyggingsselskap men se helheten, og da er det klart at det er behov for et hus. Et hus hvor frivillige organisasjoner kan utøve sine aktiviteter i sentrum. Våre lokalsamfunn rundt om i Verdal har sine samfunnshus, og hurra for det, det betyr mye for trivsel og kultur i bygdesamfunnene.

Vi må ha mer liv/aktivitet i sentrum av kommunen. Jeg er sikker på at dersom vi får til en avtale med kommunen, om leie av Arken i en tiårsperiode, så vil dette lønne seg for Verdal kommune på flere områder. Jeg tenker da ikke på kroner og øre, men for trivsel og velvære for folket som bor i sentrum.

Forskning viser at folk som er med i frivillige organisasjoner som bl.a. sang og musikk osv, holder seg lengre frisk. Det er sågar forskere som hevder at slike aktiviteter er vel så viktig for et langt livsløp som trim. Dette bør også våre lokalpolitikere ta inn over seg. Hvis folk er lykkelige, friske og lever lengre, kan de også bo lengre hjemme. Dette vil bety enormt mye for organisering og drift av helse- og omsorgtjenesten i Verdal kommune.

Jeg er også sikker på at dersom kommunen, gjennom et samarbeid med ulike lag og foreninger, kan etablere ulike samarbeidsprosjekt rundt driften av Arken, så vil de oppnå en vinn – vinn situasjon. Tenker særlig på demensomsorgen. I stedet for å bygge ut dyre institusjoner (noen må vi selvsagt ha), så kan arken til tider også benyttes som aktivitetshus for denne gruppen.

Andre brukerområder innen omsorgstjenesten kan også benytte Arkens lokaliteter. Det handler om å se mulighetene ikke begrensningene. Gjennom politiske vedtak og prioriteringer kan kommunen samarbeide med lag og organisasjoner, og slik legge til rette for ulike aktiviteter i Arken.

Alle ser at nye leilighetskompleks dukker opp på Verdalsøra, og det er ikke bare ungdommer som flytter inn i disse. Det er ofte godt voksne folk, som selger sin bolig og flytter sentrumsnært. Dette vil skape ytterligere press på det å ha et sted å gå til, et sted å være.

Jeg er sikker på at de aktiviteter, som det vil være mulig å få koordinert og lagt til Arken, vil blitt et stort aktivum for våre innbyggere i årene som kommer. Samarbeid med Frivillighetssentralen må derfor etablere og utvikles.

Det er kommunevalg til høsten. Jeg kommer til å lese valgprogrammene godt. De partier som fortsatt vil bygge ut et sentrum med bare leiligheter, og ikke ser frivillige organisasjoners behov for et sted å være, vil jeg merke meg.

Et sentrum bør ha et mangfold. Det vil butikker, leiligheter, lekeområder og parker osv. bidra til, og i tillegg vil et et folkets hus/samfunnshus bli et viktig bidrag til at vi Verdalinger skal få et mer levende sentrum. Verdal er en trivelig kommune å bo i.

Det skjer mye, men vi kan alle være med på å gjøre den enda bedre. Lykke til!

Steinar Storhaug