Styrk barnevernet!

Logobilde Vegard Austmo 

Debatt

Barnevernet har ansvar for å oppdage og hjelpe de mest sårbare og utsatte barna i vårt samfunn. Det er et stort ansvar. Da må det vises tillit til at de kan gjøre jobben, tillit til at de prøver å gjøre alt de kan for å hjelpe barn og familier, - og tillit til det de sier.

Når de sier at de trenger flere ansatte i barnevernet så må de bli tatt på alvor. De gjør det for barna, som fortjener å møte et barnevern som ser, lytter og som ikke minst har tid til å hjelpe dem som trenger det aller mest.

Det er åpenbart at behovet for flere ansatte i barnevernet må ha høy prioritet! På tross av noe økning av stillinger de siste årene er behovet fortsatt stort. Det viser seg at regjeringen nå prioriterer andre tiltak enn dette, blant annet løft innen kompetansen til de som jobber i barnevernet, digitalisering og fosterhjem.

Kommunene blir tillagt alt ansvar, og sentrale myndigheter forventer at behovet for flere stillinger må løses i den enkelte kommune.

Hvem skal ta seg av sakene mens barnevernsansatte er på kurs for å lære å bli mer digitale, eller for å få økt kompetanse? De må også få flere ansatte slik at fosterhjemmene det er ønskelig å satse på, får den oppfølgingen de trenger. Fosterforeldre i Norge gjør en utrolig innsats hver dag og har omfattende omsorgsoppgaver. De trenger veiledning og støtte for å klare å stå i dette. Fosterbarn og fosterforeldre må få den støtten de trenger. For å få til det trengs mer tid!

Barneombudet uttrykker også bekymring for om barnevernet har nok ressurser til å håndtere mengden av saker det har til behandling.

De som jobber i barnevernet kan ha ansvar for opp mot 40 saker hver! Noen vil ha det til at hver ansatt i barnevernet har 9 til 15 saker i snitt. Dette stemmer ikke, det tallet er Fellesorganisasjonens (FO) anbefalte norm for bemanning i barnevernet. Hvis de som jobber i barnevernet kan få ansvar for færre saker enn hva de har nå, vil resultatet bli bedre tid til hvert enkelt barn og hver enkelt familie.

Uavhengig av hva som tidligere er gjort for å få flere stillinger, opplever barnevernstjenesten at de trenger flere ansatte. Hvis kommunen skal bevilge flere stillinger, trengs det tydelige signaler fra sentrale myndigheter om at dette må prioriteres, samtidig som det må medfølge øremerkede midler til oppdraget.

Kommunenes budsjett er allerede sprengt, det kan ikke tas noe fra andre poster, det vil gå utover andre viktige oppgaver som må løses.

Tenk for en lykke det hadde vært om de en morgen kom på jobb og møtte tilsvarende økning av ansatte i barneverntjenesten som det har vært i utvidelsen av den nye regjeringen som nettopp er dannet!

Levanger Arbeiderparti krever at barnevernet får ressurser og midler nok til å utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende og forsvarlig måte!

Vegard Austmo

Levanger Ap