Det er bra at noen holder eierne våkne

  Foto: IH

Debatt

Kommunestyret i Levanger skal i neste møte behandle saken «Selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS». Bak overskriften skjuler det seg en debatt som har pågått i ganske lang tid. En liten gruppe innbyggere i Levanger og Verdal, som også er abonnenter hos Innherred Renovasjon, har ufortrødent utfordret både renovasjonsselskapet og eierkommunene med spørsmål som handler om hvorvidt kommunene har ivaretatt innbyggernes interesser vis-à-vis det interkommunale renovasjonsselskapet.

Jeg ser ikke bort fra at noen har sett på det sterke engasjementet som unødvendig mas. Noe som bare har ført til merarbeid for selskap og eierkommuner, og som ikke kan resultere i noen endring. Når vi leser innstillingen til kommunestyret er det klart og tydelig at disse i så fall har tatt feil. Rapporten fra kommunens revisjonsselskap, som ble ferdig i fjor høst, danner grunnlaget for kommunestyresaken. Innstillingen til kommunestyret er klar og tydelig. Nå vil de ta rollen som eiere i Innherred Renovasjon mer på alvor.

Hånd på rattet. Revisorer bruker sjelden store bokstaver og store overskrifter når de drar sine konklusjoner. Det ligger et visst alvor bak når revisor konkluderer med at Levanger kommune til en viss grad utøver sitt eierskap i Innherred Renovasjon IKS i tråd med kommunestyrets vedtak og normer for god eierstyring. På flere områder har det sviktet, framgår det av rapporten. Kommunestyret inviteres til en tydelig skjerping av eierrollen og bedre rapportering til kommunestyret om eierskapet i renovasjonsselskapet. Som eier er det ikke nok å sitte i baksetet. Det er også viktig å ha en hånd på rattet.

Selvkost eller ikke. De fleste spørsmål har handlet om gebyrene den enkelte betaler. Er regningen som den enkelte får i tråd med det selvkostprinsippet. Det betyr at du ikke skal betale mer for tjenestene enn det koster selskapet å utføre dem. Som en direkte følge av revisors rapport har renovasjonsselskapet gjort grundigere selvkostberegninger for blant annet hytterenovasjonen i 2019. Og som kjent kommer rapporten fra revisor i denne saken som et direkte resultat av de mange spørsmål som er blitt stilt i sakens anledning.

Min konklusjon: Det er bra at noen engasjerer seg på fellesskapets vegne.