E6-forslaget bygger på sløsing med fellesskapet sine ressurser

Debatt

Jordvern er å sikre den norske befolkningen muligheten til å dyrke egen mat på egen jord. Sammenliknet med mange andre land har vi lite jordbruksareal. Til tross for nasjonale målsettinger om jordvern mister vi stadig for mye av den beste jorda, den som gir oss korn, poteter og grønnsaker.

Det grønne skiftet innebærer at energi må brukes mer effektivt. I transportsektoren er overgang til fossilfrie motorer bare en del av løsningen. Valg av transportløsning må i langt større grad ta hensyn til at all energibruk har miljøkostnader. Dermed må mye godstransport flyttes fra vei til sjø og jernbane. Persontrafikk må i langt større grad kanaliseres mot kollektive løsninger. Dette gjelder særlig på travle pendlerstrekninger som for eksempel mellom Trondheim og Steinkjer. For korte reiser må det legges bedre til rette for transport per sykkel og el-sykkel.

For å få til dette trengs det investeringer i ny infrastruktur. Og det er ikke likegyldig hvilken infrastruktur det investeres i.

Kommunedelplan E6 Åsen – Mære presenterer fire muligheter for framtidig E6. Alle fire motarbeider visjonen om grønt skifte og jordvern:

Firefelts vei for 110 km/t krever mye dyrkamark.

Fartsøkningen gir økte klimagassutslipp.

Kapasitetsøkningen og reduksjonen i reisetid innebærer en favorisering av vei-alternativet.

Veien vil blokkere framtidig to-spors jernbane og utretting av kurver på jernbanen.

Veien vil bli til hinder for lokaltrafikken. (Og bompenger vil kreves når en bruker den).

Lokalt blir det mer kjøring fordi det blir tungvint å komme over på den andre siden.

For lokalbefolkningen vil veien spolere verdifulle spaserturer i nærområdet.

Hovednettet for sykkel får ikke transport-effektiv bru-løsning over Verdalselva ved E6. Sykkel-pendlere henvises til å krongle seg gjennom Verdalsøra.

Den framlagte samfunnsøkonomiske analysen viser at alle de fire vei-alternativene har betydelig negativ nytte sammenlignet med null-alternativet. For de ikke-prissatte konsekvensene er resultatet meget stor negativ konsekvens for alle alternativer.

Konsekvensutredningen sin anbefaling om ny E6 bygger istedet på vurderinger av oppnåelse av de fem effektmålene til prosjektet:

Bedre trafikksikkerhet

Kortere reisetid

Bedre samfunnssikkerhet

Et gjennomgående gang- og sykkelvegnett

Forbedret tilbud for kollektivtrafikken

Det må finnes bedre og billigere måter å nå disse målene enn å bygge firefelts vei for 110 km/t. Ja, dagens E6 trenger konkrete trafikksikkerhetstiltak, for eksempel ved Koabjørga og krysset mot fv. 72. Samtidig må det satses på jernbanen for å korte ned reisetiden for pendlerne. Et slikt forbedret tilbud for kollektivtrafikken vil redusere belastningen langs veien og slik bidra til enda bedre trafikksikkerhet.

Naturvernforbundet kan ikke anbefale noen av de fire vei-forslagene.

Uttalelse vedtatt av årsmøtet til Naturvernforbundet i Verdal 12. mars 2019