Innlegg

Arbeiderpartiets plan ligger fast - er det så vanskelig for Senterpartiet å være tydelig på det samme?

Det spør Arbeiderparti-duoen.

Arbeiderpartiets mål er fortsatt at nye Stiklestad skole skal være ferdig til skolestart i 2022. 

Debatt

Verdal Arbeiderparti ønsker å gjennomføre et historisk stort velferdsløft i Verdal kommune.

Bruttoinvesteringene i Verdal kommune er foreløpig anslått til hele 1,2 milliarder kroner de neste 4 årene. Disse investeringene skal skje innenfor kommunale kjerneoppgaver som helse, pleie og omsorg, samt innenfor oppvekst – både i skoler og barnehager. De store pengene skal med andre ord gå til de store oppgavene.

Dette velferdsløftet er muliggjort gjennom til dels krevende vedtak som kommunestyret har gjort i den siste 4-årsperioden. Endringer i Verdal kommunes befolkningssammensetning får store konsekvenser for inntektene vår kommune får fra staten i årene framover. Vi blir flere eldre, og vi blir færre barn. Dette setter kapasiteten i eldreomsorgen under press, og gir overkapasitet i skoler og barnehager. Samtidig har bygningsmassen både innenfor helse, pleie og omsorg, samt skole og barnehage store behov for bygningsmessige oppgraderinger. Så store at «klattvise utbedringer» ikke lenger setter kommunen i stand til å møte framtidas krav verken til helsetjenester, eldreomsorg, skole eller barnehage.

For å kunne møte denne situasjonen har det derfor vært helt nødvendig å treffe vedtak om både endringer og utbygging av eldreomsorgen, samt strukturendringer innenfor skole og barnehage. Med de grep som nå er tatt vil det bli mulig for Verdal kommune å gi både eldreomsorgen, skolene og barnehagene våre et betydelig løft både bygningsmessig og innholdsmessig i åra framover.

Vedtakene er fattet etter ordinære regler for saksgang, etter grundig utrednings- og analysearbeid av administrasjonen, offentlige hørings- og medvirkningsprosesser og brede debatter både i avisspaltene og i kommunestyret. Hvordan Senterpartiets ordførerkandidat, Pål Sverre Fikse, i sist lørdags utgave av lokalavisa Innherred, får seg til å karakterisere dette som «innfallsmetoden» framstår ubegripelig.

Ap lover skole på Stiklestad

Senterpartiet synes prosessen ligner på innfallsmetoden, og savner en helhetlig plan.

Samtidig er det en fornærmelse overfor både rådmannen og hans administrasjon, og sist, men ikke minst, er det respektløst overfor kommunestyrets politiske flertall. En ordførerkandidat burde holde seg for god til å så denne typen mistro til organisasjonen han har ambisjoner om å være øverste leder for. Et minstemål av etterrettelighet og saklighet burde man i hvert fall kunne forvente.

Mange partier har lukket øynene for endringsbehovene i kommunen vår underveis. Likevel har kulturen i Verdal kommunestyre tradisjonelt vært slik at når vedtak om retningsvalg er fattet, så respekteres det, og så går alle partiene videre og forsøker å bidra til en så god prosess som mulig. Utbyggingen av Verdalsøra barne- og ungdomsskole er kroneksempelet fra nær fortid. Den gangen tapte Senterpartiet slaget om hvor den nye skolen på Verdalsøra skulle bygges, men respekterte flertallets vilje, og brukte resten av prosessen på å bidra konstruktivt.

Nå ser imidlertid både vi, foreldre og ansatte i Verdalsskolen med bekymring på at denne arbeidsformen er under press. Både i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember, og vedtaket om å legge nye Vinne/Ness skole ut på anbud i februar, brukte Senterpartiet anledningen til å så tvil om hvorvidt investeringsprogrammet vil bli gjennomført. Med de signalene som Senterpartiet nå har sendt ut til foreldre og ansatte over lengre tid frykter vi, og flere med oss, at det foregår et politisk spill fra Senterpartiets side som går ut på å skjerme skolen i det som er deres aller sterkeste valgkrets – Leksdal – fra en sammenslåing med Stiklestad.

Med en avklart situasjon for Vinne/Ness så er dette den eneste muligheten Senterpartiet nå har igjen til å gjøre endringer på skolestrukturvedtaket som ble fattet i 2017 - dersom de kommer til makten etter valget til høsten. Dette har imidlertid resultert i at tvil, usikkerhet og uro har spredt seg blant foreldre og ansatte i Stiklestad/Leksdal. For at en ny skole på Stiklestad skal kunne reise et stort nok elevtilfang, og med det høye nok inntekter til å gjøre utbyggingen mulig, er det nemlig helt nødvendig at elevene fra Leksdal også blir en del av denne skolen. Derfor har de sterkeste reaksjonene i lokalavisa, veldig forståelig, også kommet fra foreldrene på Stiklestad.

Arbeiderpartiets plan er at utbyggingen av nye Verdal Bo- og behandlingssenter, nye Vinne/Ness skole, nye Stiklestad/Leksdal skole og moderniseringen av Ørmelen skole skal gjennomføres i tråd med de vedtakene kommunestyret har fattet. Vinne/Ness er allerede lagt ut på anbud, men også Arbeiderpartiet er smertelig klar over at Stiklestad skole er i svært dårlig, teknisk stand. Årsaken til at Stiklestad/Leksdal tar lengre tid enn Vinne/Ness har rett og slett å gjøre med at sannsynligheten for at Stiklestad/Leksdal skole lokaliseres på en annen tomt enn dagens er veldig høy, samtidig som det skal bygges en helt ny skole. En slik prosess er mer omfattende, og tar derfor lengre tid enn et tilsvarende rehabiliterings- og utvidelsesprosjekt i Vinne/Ness gjør. Arbeiderpartiets mål er imidlertid fortsatt at skolen skal være ferdig til skolestart i 2022, i pakt med kommunestyrevedtaket fra 2017, som rådmannen nå lojalt følger opp.

Men i og med at Arbeiderpartiet ikke har flertall alene i kommunestyret valgte vi å utfordre Senterpartiets ordførerkandidat, Pål Sverre Fikse, i sist lørdags utgave av Innherred på om han vedstår seg de tidligere vedtakene. På direkte spørsmål klarer imidlertid ikke Senterpartiets ordførerkandidat å være tydelig på at skoleutbyggingen på Stiklestad skal gjennomføres. I stedet for å svare på om Senterpartiet virkelig vil gjennomføre utbyggingsprosjektet i Stiklestad/Leksdal kaster han om seg med en rekke ufine påstander om Arbeiderpartiet, samtidig som han, helt ubegrunnet, forsøker å skape inntrykk av at kommunale arbeidsplasser er satt i spill.

Dessverre har dette blitt Fikses faste reaksjonsmønster i møte med ubehagelige, politiske spørsmål. I stedet for å forklare folk hva som er Senterpartiets politikk skal det ikke forbause oss om det neste trekket til Fikse, som så mange ganger før, er å beskylde Arbeiderpartiet for å ødelegge klimaet i debatten… Det er tydeligvis langt mer behagelig enn å snakke om politikken…

Hvorfor kan ikke Senterpartiets ordførerkandidat bare svare på spørsmålet? Også han må jo tåle at det blir reist en politisk debatt som følge av hvordan hans parti agerer i ulike saker - uten å legge alt ansvaret over på alle andre enn seg selv? Det bør ikke være for mye forlangt at en ordførerkandidat gir et ordentlig svar på det som er en ren politisk utfordring - uten at han slår om seg med karakteristikker, beskyldninger og vikarierende argumenter. Det eneste vi, foreldre og ansatte ønsker er et ordentlig svar, samme hva det svaret måtte være, og så forholder vi oss til det svaret.

Hvis Senterpartiet imidlertid forplikter seg overfor innbyggerne på å gjennomføre investeringsløftet, slik kommunestyret har vedtatt flere ganger, sikres investeringsprogrammet et bredt flertall av representanter fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet bak seg i kommunestyret. Da kan både foreldre, elever og ansatte legge tvilen og uroen til side, og i stedet konsentrere seg om planleggingsarbeidet framover. Det hadde vært det aller beste.

En tydeliggjøring knyttet til hvorvidt man står ved tidligere fattede vedtak, fra alle politiske krefter i Verdal kommune, og ikke minst fra Senterpartiets ordførerkandidat, fortjener imidlertid nå både elever, foreldre, ansatte og resten av Verdalssamfunnet.

Trine Reitan

Leder Komité Mennesker & livskvalitet i Verdal kommune

Arild Pedersen

Gruppeleder i Verdal Ap