Gjør det helt klart: Frp er i mot vindkraft i Verdalsfjella

Debatt

Fra første gang Verdal FrP fikk informasjon om vindkraftutbygging i Kverndalen, og om de særlige natur, miljø og viltforhold i området, har det vært vårt syn at dette området må spares for slike massive inngrep som vindkraft er!

I tiden som har gått etter det, har vi sett nærmere på både utbyggingsplaner og skadevirkninger som har vært planlagt. Særlig utbygging av fremkomstveier, vingestøy og deres biologiske virkning. Dette har vi holdt opp mot Verdal sin utmark og verneområder, som et samlet økologisk område, og forsøkt å beregne virkningene på miljø og økologi.

Der ser vi at Kverndalen sin natur inngår i et økologisk system av varierte biotoper som omfatter størstedelen av Verdals utmark, med gjensidig avhengighet for å kunne bli bevart og utvikle seg som både et helhetlig økologisk system, men også som enkeltstående biotop.

Med de nasjonale planer som NVE nå skal legge frem, vises det tydelig at den særegne og tandre arktiske norske naturen er massivt truet av utbygging av slike vindkraftanlegg. Vi mener at om slik kraft er nødvendig, så må den bygges til havs for minst mulig skadevirkninger på vårt livsgrunnlag på fastlandet. Både vårt landbruk og våre beitedyr er avhengig av at det økologiske mangfold opprettholdes.

Dette har det lokale FrP oppfattet som så viktig, at vi hadde ønsket å gjøre det til vår hoved valgkamp sak for kommunevalget i 2019. I vårt lokale valgprogram har vi sagt at vi går mot enhver vindkraftutbygging i Verdal sin utmark på ovenstående grunner!

Gjennom det håper vi at både politikere og økologer går nærmere inn i saksforholdet for å gi støtte til vårt mål:

Verdal utmark skal bevares som økologisk system for fremtidens planter og dyr, til både næringsdrift, rekreasjon og minne om hvordan naturen var før vi ødela det meste av den!

Bård Storhaug

Leder i Verdal Fremskrittsparti