Vi vil ha en by med god atmosfære

– Det er ikke bare trafikken i Kirkegata som har betydning for om folk oppsøker bykjernen, det er også nødvendig å ha møteplasser og andre tilbud, skriver Anita Ravlo Sand. 

Debatt

I en vekstkommune som Levanger må det arbeides målrettet for å gjøre alle deler av kommunen attraktiv. Det er ingen motsetning mellom det å satse på sentrum og det å satse på grendene – snarere tvert imot.

Senterpartiet er opptatt av velfungerende og trygge lokalmiljø med tilgang til møteplasser, kulturtilbud og andre aktiviteter som er nødvendig for å få økt bolyst. Næringsutvikling i alle deler av kommunen er nødvendig for verdiskaping og for å skape flere arbeidsplasser. Det er i alles interesse at befolkningen bor spredt, holder kulturlandskapet i hevd og ikke «overbefolker» sentrum. Samtidig er det viktig at kommunen har et levende og bærekraftig bysentrum, slik at kommunen fremstår som attraktiv både for fastboende og tilreisende. Det her er også viktig for Levanger som studentby. Dette er bakgrunnen for at Senterpartiet i sitt nylig vedtatte kommunepartiprogram fremhever at vi vil skape aktivitet og utvikling i hele kommunen. Et livskraftig kommunesentrum som for alle bidrar til fellesskapsfølelse og tilhørighet til kommunen.

I den senere tid har politikernes strategi for utvikling av Levanger sentrum blitt etterspurt.

I forslaget til kommunedelplan for Levanger sentrum er sentrumssonen definert som de områdene som kalles bykjernen, havna og Moan. Når det snakkes om at det er for lite liv i ”sentrum”, så er det nok likevel bykjernen det først og fremst siktes til.

Målet er at hele sentrum – også bykjernen - skal være levende og attraktiv. Vi vil ha en by med god atmosfære hvor innbyggere og tilreisende trives og ønsker å tilbringe tid. Spørsmålet er hva som gjør denne delen av sentrum levende og attraktiv.

Når bykjernen skal utvikles må vi se på hva folk ønsker å bruke den til. Vi må forholde oss til at Moan er det sentrale området for den "store" varehandelen. I bykjernen må det satses på noe annet. Jeg tror at innbyggerne primært ønsker å bruke bykjernen til å hygge seg – som ved å oppsøke kafêer, kulturopplevelser, nisjebutikker og andre næringsaktører. Man ønsker frisk luft og rene, avslappende omgivelser.

En vegløsning som gir mindre trafikk i Kirkegata vil være en stor fordel for de som bor i byen, men vil også gjøre det mer attraktivt for alle å oppholde seg i bykjernen. I dag er trafikken i Kirkegata ekstremt stor med en årsdøgntrafikk på 12000, hvilket tilsvarer nivået på en motorveg. Det gir naturligvis dårlig luftkvalitet. Vi trenger en avlastningsvei, men bør nå vente med å «plassere» den inntil E6-trasêen er bestemt. Alt henger sammen. Det er imidlertid åpenbart at en løsning for å bedre trafikksituasjonen i Kirkegata raskt tvinger seg frem. Dette er allerede på overtid.

Det er likevel ikke bare trafikken i Kirkegata som har betydning for om folk oppsøker bykjernen, - det er også nødvendig å ha møteplasser og andre tilbud. Senterpartiet vil gå inn for bygging av et nytt bibliotek og aktivitetshus på bibliotektomta. Biblioteket er et viktig lavterskeltilbud som blir mye brukt av innbyggere i alle aldre, men det nåværende biblioteket er nedslitt. Når biblioteket bygges er det naturlig å utnytte denne sentrale tomta til også å gjøre plass for andre aktører. Ungdomsklubben, Frivilligsentralen og Fotomuseet er eksempler, og det kan være grunnlag for flere andre aktiviteter der. En kontordel til utleie vil også være hensiktsmessig.

Vi har mange severdigheter i kommunen vår, og den fredede og unike trehusbebyggelsen er naturligvis blant de aller viktigste. En utvikling videre av denne som en flott arena for kultur og reiseliv vil være noe bykjernen som helhet nyter godt av.

Senterpartiet vil støtte opp om etablering av et hotell med konferansesal. Et større hotell med plass til mange besøkende vil gi positive ringvirkninger for hele kommunen, og ikke minst vil det gi enda bedre grunnlag for aktivitet i sentrum. En konferansesal vil gi grunnlag for at utenbys aktører legger større arrangement til byen, og en slik sal kan også benyttes av kommunen og av for eksempel Nord universitet.

En bedre trafikkavvikling, nye møteplasser og flere overnattingsmuligheter for tilreisende, er hver for seg viktige momenter for å få mer liv i bykjernen enn det er i dag. Det vil bidra til at tomme bygårder fylles med aktivitet, hvilket igjen gir grunnlag for nye næringsaktører. Spiralen vendes oppover.

Målet om et levende sentrum er det tverrpolitisk enighet om. For å få en god fremdrift mot dette målet er det viktig at alle drar i samme retning. Senterpartiet skal gjøre sitt for å oppnå en samlende bypolitikk til beste for innbyggerne i kommunen.

Anita Ravlo Sand

Senterpartiets ordførerkandidat for Levanger