– Vi bør bygge ut her - la oss komme igang med planleggingen

Brannstasjonen på Moan, her under åpen dag for et par år siden, bør bli fremtidig lokalisering for brannvesenet i Levanger, mener skribentene.  Foto: Tor J. Friberg

Debatt

I kommunestyret 20. mars i år ble det gjennom en interpellasjon reist av Khalil Obeed, enstemmig vedtatt å be Rådmannen legge fram en sak «der vi får vurdert en utbedring av dagens brannstasjon på Moan og et alternativ med bygging av et nytt anlegg på Mule, eller annet egnet område»

Levanger har «Brann og redning» i et selskap sammen med Verdal. Dersom vi hadde blitt enige om en felles brannstasjon, hadde Mule vært et godt alternativ. Men Verdal vil beholde sin brannstasjon der den ligger, og det må vi ha forståelse for. Det betyr igjen at Levanger må ha sin egen stasjon. Brannstasjonen på Moan imøtekommer ikke dagens krav. Det må snarest til en renovering og utbygging hvis Brann- og redningsetaten skal fortsette å ha tilhold der.

Senterpartiet mener at å satse videre på Moan er det klart beste alternativet. Stasjonen ligger «vegg i vegg» med sykehuset og Trehusbyen. Med tanke på brann er det svært gunstig, og beliggenhet her gir også rask utrykning til E6 og resten av kommunen. Så har vi det praktiske forhold at selv om brannstasjonen har fast personell på dagtid, så er ikke brann- og redningsarbeid begrenset til «kontortid». Moan er gunstig plassering i forhold til de nåværende brannmannskapenes bosted.

En utbygging på Moan kan gi plass for politiet. Politiet ønsker å ha tilhold i et sentrum, med god tilgjengelighet og nært der folk ferdes. Dette imøtekommes på Moan, og de vil da også få nærhet til sykehuset hvor de har en del oppdrag. En samlokalisering mellom politiet og Brann- og redningsetaten gir også nye muligheter for erfaringsdeling og relasjonsbygging som kan vise seg nyttig ved alvorlige hendelser. Sist, men ikke minst, vil en ombygging og samlokalisering gi begge de to blålysetatene nye, tidsmessige lokaler.

Brannstasjonen på Moan ligger like inntil dyrkajord, og en utbygging vil derfor kreve noe bruk av slik jord. Senterpartiet er restriktiv når det gjelder matjord. Vi finner imidlertid at i dette tilfellet, hvor det er snakk om å ivareta samfunnssikkerhet og beredskap i kommunen, er det tilrådelig å bruke noe dyrkajord. I vurderingen er det av betydning at det er snakk om nedbygging av et relativt lite areal, -omtrent ett dekar. Senterpartiet vil kreve at det utredes nærmere hvordan dette arealet kan erstattes ved nydyrking eller jordflytting.

Vi satser på dagens tomt på Moan for fremtidige lokaler for politiet og brann- og redningsetaten! La oss komme i gang med planleggingen snarest – det haster.

Anita Ravlo Sand

Ordførerkandidat SP i Levanger

Hans Heieraas

Leder SP i Levanger