Vi er redd for at den gamle skolen selges til utbyggere som ikke vil bevare den

Nesheim skole tilbake i 2015.  Foto: Marte Skjesol

Debatt

I kommunestyret den 24.04.2019 ble det i sak 21/19 behandlet salg av kommunale bygg og eiendommer. Under denne saken ble også eiendom og bygninger knyttet til gamle Nesheim skole behandlet. Følgende vedtak ble gjort «Reguleres før salg. Igangsettes umiddelbart. Selges medio 2020»

Det hører med til historien at kommunestyret i 2016 gjorde følgende vedtak etter forslag fra Jostein Trøite, SV: «Kommunestyret bed om at byantikvaren legg fram ei vurdering omkring muleg bevaring/ny bruk av den gamle skolebygningen ved Nesheim skole»

Denne vurderinga var ikke ferdig da saken ble lagt ut, men en uferdig vurdering ble lagt til saken få timer før den ble behandlet i kommunestyret.

Levanger SV er redd for at gamle Nesheim skole blir solgt til utbyggere som ikke har til hensikt å bevare den flotte bygningen. I den foreløpige vurdering av bygninger skriver Byantikvar Tove Nordgaard følgende:

Nesheim skole ble tegnet av arkitekt Gunnar Stabell i 1915 og tatt i bruk i 1918. Bygningen ble satt opp av den lokale byggmesteren Johnsen- Aarvik som tilførte bygningen vakre detaljer inspirert fra jugendstilen. Nesheim skole ble planlagt og bygget som et staselig signalbygg godt synlig fra alle kanter der det ble plassert i Kulturlandskapet på Nesset. Bygningens plassering og arkitektur signaliserte den viktige betydningen av skolen. Stedet der alle skulle lære å lese. Bygget er et godt eksempel på skolebygg og byggeskikk fra denne perioden, og har bevart mye av sitt opprinnelige uttrykk selv om det karakteristiske spiret har gått tapt. Bygningen har en høy lokal kulturhistorisk verdi og er bevaringsverdig.

I vedtaket som ble gjort i kommunestyret 24.04.2019 ble det bestemt at eiendommen skal reguleres før den blir solgt. Denne prosessen starter nå og jeg går ut fra at Plan- og utviklingskomiteen får den til behandling i løpet av året. Det er tvilsomt at dette skjer før kommunevalget, men jeg håper at de som skal behandle saken ser verdien i å bevare bygget og fasadene.

Med bakgrunn i at Levanger sentrum med det gamle trehusmiljøet er fredet, mener jeg at det også hviler et ansvar hos politikere for også se på andre flotte trehus under utbyggingspress innenfor kommunens grenser. Nesheim skole er et flott trehus og har en arkitektonisk flott utforming og framstår i dag som et signalbygg.

Bygget fortjener en skikkelig behandling og vurdering og kan bygges om til leiligheter med bevaring av fasader.

Gunnar Løvås

1. kandidat for Levanger SV ved kommunevalget 2019