Innlegg

– Dette blir Verdals nye forstad

Da er det viktig med helhetlig og langsiktig samfunnsutvikling, mener Verdal Høyre.

Verdal Høyre ser for seg både dagligvare, service og boliger på Stiklestad.  Foto: Tor J. Friberg

Debatt

Verdal kommune står ovenfor en del utfordringer fremover som må ivaretas på en bærekraftig måte og i et langsiktig perspektiv. Vi står ovenfor et nødvendig investeringsløft for å kunne tilfredsstille kommende utfordringer innenfor både helse og oppvekst. Samtidig gir dette oss en mulighet til å tenke langsiktig og helhetlig ift den samfunnsstrukturen vi ønsker.

Et moment i dette er plassering av ny skole for Stiklestad og Leksdal skolekrets. Dette er en sak som snart vil komme til politisk behandling, og der har vi fått fremlagt en meget god utredning som beskriver de fem forskjellige plasseringsalternativene. Ut i fra denne utredningen, og de muligheter for annen samfunnsbygging/utvikling vi ser i tilknytning til dette, er vi i Høyre av den formening av at Planteskoletomten vil være det klart beste alternativet for en ny skole.

Et samlet idrettsråd har kommet med sine positive innspill på utvikling av området. Arealet er forøvrig lett tilgjengelig og kostnadsmessig rimelig å bebygge, og det gir plass for utvikling av et bredt og samlet område til samfunnsnyttige formål.

Et kommende reguleringsarbeid ifm ny skole og tilhørende infrastruktur må ta for seg hele det gamle planteskoleområdet nedenfor Forbregdsveien. Videre må det parallelt jobbes med revisjon av kommunedelplanens arealdel for å tilrettelegge for boligbygging i nærliggende områder, og det bør også vurderes om noe av området kan reguleres til næringsformål for plassering av f.eks dagligvare, service, etc.

Hele området; mellom eksisterende boligfelt i Forbregd og Leksdalsveien på gamle planteskolens område og Kvistad bør reguleres til boligformål, samtidig bør man se på fortetning oppe i Hallem, og regulere deler av Blommen og Buvollen til mulig boligformål.

Dette hadde muliggjort en samfunnsutvikling med et bredt og allsidig boligtilbud ift fremtidige ønsker og behov. Videre vil dette gi boligområder som er forholdsvis rimelige å bygge ut, og i umiddelbar nærhet til skole, barnehage og aktivitet for øvrig.

Det planarbeidet som er oppstartet med å ta i bruk Hubroberget til boligformål er ikke ønskelig, da slike grønne lunger i et allerede fortettet boligområde har en unik verdi ift bolyst og aktivitetsmuligheter. En slik fortetting vil Høyre ikke støtte.

Legger vi nå vekt på en helhetlig utvikling av Stiklestad området vil vi kunne bygge en «forstad» til Verdalsøra som vil bli et attraktivt tilbud i konkurransen om innbyggere, og vi vil skape et tilbud spesielt tilrettelagt for barnefamilier.

Vi har her som kommune en unik mulighet til å utvikle et attraktivt område i et langsiktig boligpolitisk perspektiv. Vi vil kunne skape et område som er sentrumsnært, men samtidig landlig, bygd i et område som har historisk stor verdi.

Vi må bygge og videreutvikle merkevaren «Stiklestad», og de muligheter som ligger i det, og vi mener det finnes store synergier i utviklingen av verdalssamfunnet her.

Dette vil bli en av sakene Verdal Høyre vil kjempe for, langsiktig og helhetlig samfunnsutvikling i Verdals nye forstad, «Stekksta».

Oddleiv Aksnes

For Verdal Høyre