Vi vil ha en mer praktisk skolehverdag for alle elever

Debatt

Vi har ansvar for å danne og utdanne gode samfunnsborgere!....vi må sette barna i stand til å bli det! Utdanning er viktig og må prioriteres høyt.

Hva er da viktig i skolepolitikken? Av alle viktige ting, velger vi her å legge vekt på den praktiske skolehverdagen. Vi vil ha en mer praktisk skolehverdag for alle elever.

Vi ønsker å bruke gården som pedagogisk ressurs i allmenn opplæring for å gi elevene mulighet til å variere arenaer for læring, der de gjennom praktiske og livsnære erfaringer bygger kompetanse. Engasjement fra lokalsamfunnet vil kunne styrke skolens og elevenes muligheter til god utvikling.

Det går fint kombinere bruken av gården som pedagogisk ressurs og andre varierte læringsarenaer både i den almenne opplæringen og for elever med spesielle behov. Elever lærer best i felleskapet og i fellesskapet hører alle elever til.

Vi mener det er lurt for å bruke alternative læringsarenaer både i den almenne opplæringen og i spesialundervisningen.

Men hva er alternative læringsarenaer? Jo, det er steder som er tilrettelagt for å ha praktisk opplæring i virkelighetsnære situasjoner.

Valgfag i ungdomsskolen er viktige fag. Skolene har mange fag de kan velge å tilby. De økonomiske rammene setter grenser for hvor mange fag og hvor store grupper det kan tilbys. Det vil øke motivasjonen i en teoritung skolehverdag. Det betyr at skolene må være bevisst på dette behovet når de tilbyr valgfagene. Senterpartiet mener at de som trenger litt «luft i luka» må ha muligheter til å velge praktiske valgfag og vi ønsker at skolene skal ha gode tilbud.

I Levanger er det stor forskjell på størrelsen på skolene. Klassetallene varierer fra smekkfulle til små klasser. Alle skolene er tilknyttet sitt lokalsamfunn og skal være en viktig del av oppvekstmiljøet. Vi mener det er viktig at tilbudet skal være likeverdig for alle elevene og det må derfor være fokus på alternative læringsarenaer og praktisk opplæring både i de små og de store skolene.

I dagens samfunn er barn og ungdom preget av krav og jag etter prestasjoner og posisjoner. Derfor er det viktigere enn noen gang at oppvekstmiljø og barnehage-/ skoletilbud har god kvalitet og fremmer motivasjon og læring. Senterpartiet er opptatt av oppvekstsvilkårene til Levangers barn og unge. Skolen skal være et godt sted å være og lære.

Det er like viktig for oss at de som vokser opp i lokalsamfunnet på Ekne har samme gode tilbud som de som vokser opp i Nesset, Okkenhaug eller Åsen. Som politikere kan vi påvirke det på ulike måter. Ved å bl.a. vedta gode boligprosjekt, arbeide for å få flere trygge gang- og sykkelstier og prioritere å skape friområder for allmenn bruk. Sammen med gode skoletilbud gir det gode oppvekstvilkår.

Gjennom stortingsmelding 21 – 2016 - 2017 «lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen» ble det blant annet understreket at; «kunnskap er nøkkelen til framtiden. Det betyr at kunnskap og evne til omstilling blir stadig viktigere».

Ny overordnet del av læreplanen sier bl.a.; «Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning».

Senterpartiet vil arbeide for å gi skolene gode og rettferdige rammevilkår!

Bjørg Boneng

2.kandidat for Senterpartiet i Levanger

Hvorfor vil ikke Helse Nord-Trøndelag bygge transportbru fra helikopterlandingsplassen? Hva skjer egentlig på sykehuset? Og vi har en etterlysning til den nye direktøren ved Stiklestad nasjonale kultursenter.