Mener den raske beslutningen vil få konsekvenser: - Tragisk hastebeslutning og tomtevalg

Her skal det nye helsehuset ligge.  Foto: Andreas Ryen Eidem (arkiv)

Debatt

Som representanter for 4 pensjonistforeninger deltar Inger Marie S. Valstad og undertegnede i referansegruppa for nytt bo- og behandlingssenter. I møte 13.mai ble vi orientert om status i prosjektet.

Som vi husker avviste AP med støtte fra Høyre og KrF å utrede alternativ til sentralisering av helse- og omsorgstjenestene i Verdal.

Som vi også husker nekta kommunestyrets flertall å utrede alternative tomteløsninger for nytt helsehus og nå tvinges arkitekten til å bygge i høyden, som om dette sentret lå i en storby med mangel på plass.

Sentret planlegges nå som 3.etg.blokker fordi tomta er for liten. Grunnforholdene utelukker i tillegg kjeller så alle nødvendige driftstekniske rom må ligge over bakkeplan. Sentret blir og uten parkeringsplasser for de ansatte.

Langtidsplasser for pasienter med demenssykdom bør ligge på bakkeplan og med mulighet for direkte utgang i frisk luft fra eget rom og til andre aktiviteter uten å være avhengig av heis eller trapper. Det gjør de demente avhengig av hjelp fra personalet. Dessverre planlegges Verdal Bo og behandlingsenter med langtidsplasser i tre etasjer. Det kan ikke være mangel på tomter i Verdal som avgjør ei slik løsning, men hensynet til billigst mulig tomt og den tilsynelatende fordelen ved sentralisering av helse- og omsorgstjenestene.

Langtidsblokka skal ha 2 sansehager, men de blir omgitt av 17,5 meter høye vegger som effektivt skjermer for sollys. I mesteparten av året vil disse sansehagene ligge i skygge. I sommermånedene med solhøyde på fra 37˚ til 49˚ ( mai-aug) vil 2/3 av sansehagene fortsatt ligge i skygge.

Den frittliggende sansehagen vender mot nord og ligger delvis i skyggen av korttidsavdelinga.

La oss håpe at nytt kommunestyre fra høsten er villig til å drøfte alternativer til ytterligere sentralisering rundt grusbanen, fortsatt bruk av ØBH, VBH og Vuku BH  og nye desentraliserte løsninger når Verdal Bo og behandlingssenter står ferdig.

Vi er glade for at kommunestyret vedtok å satse på 132 sykehjemsplasser. I starten skal Verdal bo og behandlingsenter bruke 36 av de 132 plassene som korttidsplasser, for så å øke antall korttidsplasser til 60 i 2040. Teorien er at bygging av nye omsorgsboliger med mulighet for heldøgns omsorg skal redusere behovet for institusjonsplasser, sjøl om antall eldre stiger kraftig. Har vi ikke sett nok av eksempler på at dette ikke stemmer?

Vi tror at behovet for langtidsplasser øker, når folk ikke kan bo hjemme lenger er det ikke en ny leilighet på grusbanen de trenger men en institusjonsplass i sitt nærmiljø.

Inger Marie Skreden Valstad og Stein Aamdal