Byen vår

Asbjørn D.K. Eklo 

Debatt

Levanger er som andre småbyer en del av europeisk kulturhistorie. Mitt egentlige tema ligger her. Småbyen er vevet inn i noe av de mest grunnleggende forutsetninger for at vi overhodet har en vestlig sivilisasjon, som vi lever med til daglig.

Småbyer beror på sosialt felleskap, og et politisk system som med tiden assimilerer fremmede innslag.

Levanger som flere andre småbyer er i ferd med å gå i oppløsning.

Handel, kontorer etableres i økende grad utenfor sentrum. Igjen står tomme butikkvinduer og gater uten liv.

Levanger har tilgang på grøntområder, rekreasjon, fritidstilbud med vakre parker som Sejersted Park, Sjøparken, Nedre park og Stadionparken.

Bortsett fra barn som leker i Stadionparken er det helt dødt i de andre parker både på dag og kveldstid.

Uten parkeringsplasser dør sentrum. Vi må gjøre noe med Løvåstomtas parkeringsplass. Den må bygges om i to plan. Vi må også forhandle med Jernbaneverket om og overta noe av området på andre siden av skinnegangene. Gjerne med en gangbru over skinnene ned til Nedre Torv.

Nedre Torv kan graves ut slik at vi får parkeringsplasser i to plan.

Et godt bomiljø kjennetegnes av et variert bo tilbud tilrettelagt for et bredt spekter av mennesker med ulike behov i ulike livsfaser. Dersom man ønsker at flere skal kunne bo i sentrum må loven som hindrer bolig i enkelte gater som har bestemmelser om at i boligens første etasje skal være næring, må fjernes.

Kirkegata må ikke være en gjennomkjøringsgate for biler som skal til, eller kommer fra Magneten og Sykehuset.

Skal man bo i en by, må man leve med den også. Her må vi finne de sosiale rom som skal være møteplass, som bibliotek, utstillinger, kino, fest og konsertlokale, skriver Asbjørn D. K. Eklo i dette innlegget.   Foto: Widerøe 1959

 

Det må bli mer tungvint å bruke gata som en gjennomkjøringsgate, ved å oppheve forkjørsretten i Kirkegata. Og i tillegg kan anlegges opphøyede gangfelt i gatekryssene Dette vil tvinge de fleste av de 10-12000 biler som skal til eller kommer fra Sykehuset og Magneten til å kjøre E-6 og ikke være med og forpeste Kirkegata med støv og eksos.

Det vil bli noen bulker når forkjørsretten i Kirkegata oppheves slik at kjørende i Kirkegata må vike for trafikk fra høyre, som i alle de andre gatene i sentrum.

Alt det jeg nevner her gjør at kjøring i Kirkegata blir mer tungvint, som også er meningen med mine forslag.

Skal man bo i en by, må man leve med den også. Her må vi finne de sosiale rom som skal være møteplass, som bibliotek, utstillinger, kino, fest og konsertlokale.

En by skal være en møteplass med sosiale funksjoner hvor vi kan besøke kirka, kjøpe en avis, en øl, et slips eller en skrutrekker. Hvis man samler disse funksjoner i byen vil vi strakts befinne oss i et sosialt rom

Det er bred enighet i fagmiljøene om hva som kjennetegner en bærekraftig og attraktiv småby. For at en by skal kunne betegnes som bærekraftig og attraktiv kreves en god balanse mellom variert boligtilbud, næring, handel og offentlige funksjoner, tilgang til grøntområder, rekreasjon, fritidstilbud og et transportsystem som prioriterer grønn mobilitet.

Småbyen som skal kunne betegnes som bærekraftig og attraktiv krever god ballanse mellom variert boligtilbud.

Levanger som andre småbyer må fremelske urbane kvaliteter som vår bykultur har frembrakt, men som dessverre er redusert til noe nær null i den vakre byen med Staupshaugen, Fjorden og Sundet i bakgrunnen. Slik skal det ikke være. Derfor må våre politikere sette byens sentrum øverst på dagsordenen.