Debatt

Krevende sentrumsplan

Fylkesnivået vil kjempe for at så mye aktivitet som mulig skal styres inn i sentrumskjernen. Levanger ønsker å utvikle Moan og havna videre, skriver Epsen Leirset.  

Debatt

Levanger kommune har brukt mange år på å vedta en ny sentrumsplan, men stanger hodet mot stat og fylkeskommune.

Denne uka behandlet plankomiteen i Levanger igjen kommuneplanen for Levanger sentrum. Her bestemmes det hvordan utviklingen for sentrale deler av Levanger skal se ut de neste årene. Ikke bare sentrum, havna og Moan, men også Bruborg og Nesset er en del av planen, som det er forbausende stille rundt. Kanskje avisene har gitt opp, for prosessen har vært langdryg, og allerede vart i tre-fire år. Men nå nærmer det seg altså avklaring. Årsaken til at det har tatt så lang tid, er problemer og dilemmaer mellom ulike hensyn.

Er det OK å definere sentrum som det store området fra Moan til havna? På den måten kan masse butikker og aktivitet legges både på Moan og havna, og fortsatt defineres å være i sentrum. Fordelen er at man tiltrekker seg mer aktivitet som ellers kanskje legges til andre kommuner, ulempen er at sentrum dreneres for aktivitet og at utstillingsvinduene har mer preg av gråpapir enn hyggelig handel.

Bør den resterende landbruksjorda ved Magneten opprettholdes, eller bør man slippe fri mer handel her? Ulempen er å miste god jordbruksjord, fordelen er å gjøre plass til flere arbeidsplasser innen varehandel og kontor.

Skal man satse på hard fortetting på Bruborg, slik at de store boligtomtene blir attraktive for eiendomsutviklere å kjøpe opp, og bygge mindre boenheter på? Fordelen er at man får flere folk inn, ulempen er at boligområdets karakter endres kraftig.

Bør det tillates boligbygging på Geitingsvollen, altså høydedraget mellom E6, Magneten og Bruborg?

Hvor skal den nye vegen gå mellom Bruborgsida av sentrum (Sørvegen) og fylkesvegen forbi Magneten?

Skal man opprettholde jordbruksjord av begrenset kvalitet, eller åpne opp for flere boliger i Halsan?

Samtidig åpner en slik sentrumsplan opp for prinsipielle spørsmål om forholdet mellom kommunalt selvstyre og statlig myndighet. Det som kalles flernivåstyring blir stadig viktigere, altså det som foregår i rommet mellom kommune, fylke og stat. Her trengs gode og konstruktive prosesser, og det er vanskelig når Levanger kommune og det regionale nivået rett og slett er uenig.

Kommunen har nå trukket enkelte forslag på planene på grunn av innsigelser fra det regionale nivået. Samtidig legges det opp til megling i andre spørsmål som kommunen mener er for viktig å legge bort. Dette gjelder spørsmålet om nye boligfelt i Halsan, omgjøring av jordbruksjord ved Moan til næringsareal, boligområde ved Geitingsvollen sør for Geite, og ikke minst: Hvordan skal bykjernen utvikles videre.

For alle som er opptatt av sentrumsutvikling er spørsmålet om bykjernen viktig. Kommunen har definert sentrum til å være alt mellom Moan og havna. Dermed kan man bidra til at nettopp Moan og havna får god vekst og utvikling. Men sentrumskjernen dreneres for sentrumsaktivitet. Dette er fylkeskommunen meget kritisk til: En sentrumsplan som tillater utflytting av sentrumsfunksjoner som forretninger, kontor og kulturinstitusjoner fra bykjernen, bryter med intensjonene i fredningen av Levanger som kulturmiljø.

Nå skal det altså bli mekling. Fylkesnivået vil kjempe for at så mye aktivitet som mulig skal styres inn i sentrumskjernen. Levanger ønsker å utvikle Moan og havna videre.

De som er opptatt av utvikling av sentrumskjernen i Levanger, bør i dette tilfellet antagelig heie mer på fylket enn på sin egen kommune. Det er i så fall et paradoks.

Espen Leirset

stipendiat, Nord Universitet