Innlegg

Vi vil ha svar på om det går an å bygge større hytter

Lars Petter Holan reiste debatten om større hytter i Levanger. Mange har meninger om det. Foto: Erlend Aune 

Debatt

Arne Ramdal har et innlegg der han kritiserer et tidligere utspill om hytteutbygging i Levanger. Han ønsker ingen endring. Det skal han få lov til å mene, og han er neppe alene om det synspunktet.


 

Men noen kommentarer: Et enstemmig kommunestyre vedtok følgende:

Det fremmes en sak til kommunestyret der vi får frem potensiale og muligheter for å utnytte potensialet vi har enda bedre, når kommuneplanens arealdel er vedtatt. Eksisterende planer og strategier revideres (herunder Frolfjellplanen) og legges frem til politisk behandling i etterkant av dette.

I dette vedtaket ligger det å få frem kunnskapsgrunnlag der mange av de innvendingene som Ramdal trekker frem, sikkert vil fremkomme. Men det handler også om en del andre faktorer som Ramdal ikke trekker frem:

1Sikkerhet for egen eiendom er selve grunnlaget for vårt demokrati. Dette gjelder også for fritidseiendom, og det er de samme argumentene som brukes når det er motstand imot fortetning i de mer sentrale strøka.

2 Klimakrisen løses ikke via hyttepolitikken, men med en generell velferdsnedgang. Vi løser ikke klimakrisa med å binde kapitalen i skatteparadis eller via forbruk andre steder. Levanger skal selvsagt ta sitt, og da kan vi også utvikle klimanøytrale hyttefelt. Vi er en lavinntektskommune, og derav også et lavere CO2-avtrykk enn mange av de rikere kommunene

3 Økt fortetning, mindre boligtomter, økning av boligpriser, urbanisering, og lavere andel familier gjør at flere velger å bo trangere, men med et savn av å ha et sted med litt mer plass. Da står valget mellom hytte i nærheten eller leilighet i utlandet.

4 Levanger må også skape arbeidsplasser, noen av denne verdiskapninga kan skje i samspill med skognæringa, der grunneiere får økt inntektsgrunnlag fra sin eiendom. Vi må også lete etter inntekter for kommunen i en tid der vi ellers ser på utgiftene.

5 Behov for å utvikle ny politikk på nye områder.


 

Vi er enig med Ramdal om skogens betydning for klimaet. Gjennom aktiv satsning på skogsbilveier, og revidering av vernebestemmelsene så kan vi øke skogens bidrag med CO2binding ytterligere. Dagens strenge vern er et hinder for å løse klimakrisen. Samtidig som vi ser en massiv gjengroing av utmarka, med monokulturer som konsekvens. Hytter skaper mer liv i fjellet, og det er større problem at større utmarksområder ikke brukes, enn at de overforbrukes.

Men vi kan ikke si oss enige med alle innvendingene som Ramdal kommer med. Størrelse på hytta skal ikke bestemmes av andre enn den som vil bygge, så fremt den tilfredsstiller de andre krava som stilles i blant annet reguleringsplan. For noen av oss er 90 m2 kjempestort (dagens grense er faktisk 120 m2 med anneks), mens for andre kan det være lite. At noen ønsker seg en krasafaren steinbu er også selvsagt helt i orden, men kanskje er det bedre med ei hytte på 180 m2, og en leilighet på 60 m2 enn omvendt.


Som politikere så må vi være forsiktige i å moralisere hvordan folk vil ha det. Det skaper bare økt politikerforakt, og proteststemming. Når vi nå ber om en utredning så handler det om å gå inn med åpent sinn. Arbeiderpartiet går til valg på å utvikle en ny hyttepolitikk, hvordan den blir vet vi ikke enda, derfor behovet for en utredning, og ikke et bastant svar om at alt var så meget bedre før. Det er det Arbeiderpartiet går til valg på i god sosialdemokratisk tradisjon.

Lars Petter Holan

Vegard Austmo