«Både politiansatte og befolkningen for øvrig opplever at politiet er mindre tilgjengelige enn før»

Debatt

Gjennom mitt arbeid i politiet har jeg noen tanker om politireformen. Det kommer jeg tilbake til nedenfor. Først vil jeg fremheve en institusjon i politiet som fortjener å nevnes i et jubileumsår: Barnehuset i Trondheim feirer nemlig 10 år i 2019! Det viktige arbeidet som utføres der bør løftes frem. Barnehuset gjør en formidabel innsats for å styrke rettssikkerheten til barn og unge i Trøndelag som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep. Dette skjer enkelt sagt ved at de ansatte gir et tverrfaglig, samordnet og oversiktlig hjelpetilbud til barna selv, deres pårørende og de som ellers arbeider med barnet lokalt.

Det avdekkes stadig flere saker hvor barn er blitt utsatt for kriminelle handlinger. Da er det en viktig del av etterforskningen å høre barnets egen forklaring, og i forbindelse med det blir barnehusene koblet på. Alle politiavhør av barn under 16 år gjennomføres som tilrettelagte avhør på et av Statens Barnehus. Ordningen omfatter også voksne som er særlig sårbare på grunn av utviklingshemming. Det gjøres opptak av samtalen med lyd og bilde som overføres til et annet rom der en avhørsleder, advokater og andre fagpersoner hører på. I en eventuell rettssak vil videoopptaket bli spilt av i retten som barnets forklaring - og ikke minst; i etterkant av avhøret vil hjelpeinstanser kobles på ved behov.

Det er tverrpolitiske enighet om at barnehusene gjør et godt og viktig arbeid.

Arbeidet til barnehusene er imidlertid ressurskrevende. Økningen i antall tilrettelagte avhør gir behov for flere ansatte. I tillegg er det behov for å opprette flere barnehus eller ”satelitter” fra etablerte barnehus, slik at reiseavstanden ikke blir for lang for de barna som bor lengst unna de største byene. Som politiadvokat ved tilrettelagte avhør har jeg ved flere anledninger gjennomført avhør ved politistasjonen på Namsos. På grunn av lang reiseveg til Trondheim blir politistasjonen jevnlig brukt som avhørssted. Trøndelag politidistrikt har bidratt med det grunnleggende utstyret, men av økonomiske årsaker mangler fremdeles en del for å kunne anse lokalene ved politistasjonen som en fullverdig ”satellitt” under Barnehuset i Trondheim. Jeg tenker at med den økningen vi ser av saker som involverer barn, er en ytterligere styrking av barnehusene fra nasjonalt hold og en øremerking av midler til flere barnehus eller “satelitter”, nødvendig for at rettssikkerheten til alle barn skal være godt ivaretatt uavhengig av hvor barnet bor.

Politireform og utfordringer. Tilrettelagt avhør er ett av flere etterforskningskritt som kan være aktuelt å gjennomføre når politiet får inn en alvorlig sak. Det tas avhør, det gjennomføres tekniske undersøkelser og innhentes annen informasjon av betydning. Dette krever mye arbeid, og skal sakene bli etterforsket på en god måte både kvalitets- og tidsmessig, må det være nok folk til å utføre arbeidsoppgavene. Det trengs mer politi i førstelinjen både til patruljevirksomhet og etterforskning! Både politiansatte og befolkningen for øvrig opplever at politiet er mindre tilgjengelige enn før. Få politipatruljer skal dekke store områder. Ofte tar det lang tid før politipatruljen dukker opp – det er for eksempel en kjent utfordring for det stedlige brannvesenet at de oftere og oftere må ta politiets oppgaver på et skadested - og i mange tilfeller har ikke politiet kapasitet til å komme i det hele tatt. I tillegg er det blitt færre etterforskere slik at det må prioriteres enda hardere enn før mellom de ulike sakstypene. Mange saker som oppleves alvorlig for de som rammes blir for gamle før de etterforskes ferdig og påtalebehandles.

Den forklaring som blir gitt på situasjonen fra regjeringens side er at nye og komplekse former for kriminalitet - ikke minst på nettet - krever økt fokus, og at politiets ressurser må prioriteres annerledes enn før. Det er også satt av store ressurser på årlig opplæring av alle ansatte i politiet. Jeg tenker at det naturligvis er både viktig og riktig å sette inn ressurser på å bekjempe de nye formene for kriminalitet, det samme er opplæring av ansatte. Men når en så stor del av politiets midler går til dette er det helt avgjørende at reformen følges opp med større bevilgninger til politidistriktene. Reformen er betydelig underfinansiert! Vi har behov for flere patruljer som kan rykke ut ved akutte hendelser og gjøre innledende etterforskningskritt.

Vi trenger politifolk som er kjent i lokalsamfunnet, som har oversikt over de kriminelle miljøene, og som vet hvilke ungdommer som bør få ekstra oppmerksomhet. Vi trenger et tilstedeværende politi i langt større grad enn det politireformen har lagt opp til, og da må både folketall og avstand tas i betraktning. Et konkret eksempel på det første; det trengs et lensmannskontor både i Levanger og på Verdal. Der det er tett befolkning øker sjansen for at kriminelle handlinger skjer i nærområdet.

Det har en åpenbar betydning for folks trygghet at politiet har et fast tilholdssted i byen, og ikke bare er å treffe når de kjører gjennom eller kommer «på besøk». Det er dessuten grunn til å tro at den naturlige aktiviteten som er rundt et lensmannskontor har en forebyggende effekt i seg selv, blant annet på utviklingen av uheldige ungdomsmiljø. I Namdal er det derimot de store avstandene som er utfordringen. I forbindelse med reformen ble seks lensmannskontor lagt ned, mens fire er igjen.

At det ikke lenger er stedlige politifolk i kommunen sammenholdt med færre patruljer i politidistriktet, gjør både beredskap og tilgjengelighet dårligere enn før reformen. Et reelt nært politi er viktig i alle sammenhenger. Det er avgjørende for folks trygghet i hverdagen og den generelle tilliten til politiet. Fokuset på fagmiljø må derfor i langt større grad komme i tillegg til – ikke i stedet for – et politi som er nært folk. «Nærpolitireformen» lever ikke opp til navnet sitt.

Senterpartiet tar barns rettssikkerhet, forebyggende arbeid blant ungdom og folks trygghet på alvor. I vårt alternative budsjett for 2019 foreslo vi å styrke de generelle overføringene til politidistriktene med 500 millioner kroner i forhold til regjeringens budsjettforslag, vi ville sette av 140 millioner kroner ekstra for å ansette mer nyutdannet politi, å øke midlene til investeringer i kjøretøy og å styrke barnehusene.

Lokalt vil Senterpartiet støtte opp om og utvikle samarbeidet mellom politiet og kommunale instanser som ungdomskontakter og rusteam. Det gjøres en god jobb av politikontakten med de ressurser som er tilgjengelige, men det er behov for adskillig flere ansatte i førstelinjen for å møte økt saksmengde og økte utfordringer. Dette vil Senterpartiet både lokalt, regionalt og nasjonalt arbeide for å oppnå, fordi vi er for et fremtidsrettet politi som samtidig er nær folk.

Anita Ravlo Sand

Ordførerkandidat Levanger Senterparti