– Vi vil fortsette arbeidet for avlastningsveg gjennom sentrum

Logobilde Per Aunan 

Debatt

Vi i Levanger Arbeiderparti, mener infrastruktur for kommunikasjon er viktig for at samfunn skal fungere, som vei, bane, ferje, telefoni og bredbånd.

Levanger ligger sentralt plassert i Trøndelag, og mange er brukere av vei og kollektivtrafikk for pendling til/fra jobb og studier, og vårt næringsliv for å transportere råvarer, varer eller levere sine tjenester. Det er viktig for hele kommunen at jernbanen utvikles for elektrifisering og utbedring av jernbanetrase for kortere reisetid, og at stoppesteder opprettholdes. Stoppested Røstad er viktig for Nord universitet og Levanger kommune.

Vi i Levanger Arbeiderparti vil fortsette arbeidet for avlastningsveg gjennom sentrum, slik at trafikkbelastningen reduseres m.t.p. utvikling av sentrum til et aktivt bo-, opplevelses- og handelsområde, og slik at miljøbelastningen reduseres for beboere og brukere av sentrum. Vi i Levanger Arbeiderparti mener at fergetilbudet til/fra Ytterøya må bli bedre tilpasset samfunnsutviklingen der, og i høst starter arbeidet med kravspesifikasjoner for neste anbud som skal gjelde fra 2023.

Vi i Arbeiderpartiet vil være aktiv pådriver for at Levanger kommune sikrer medvirkning i utarbeidelse av kravspesifikasjonene for anbudet, også for eventuelle endringer i tilbudet i perioden frem til 2023.

Vi i Levanger Arbeiderparti vil jobbe for å løse utfordringer med utbygging av den digitale infrastrukturen i deler av kommunen, som ikke utbygges kommersielt. Det er viktig at teknologiskiftet skjer i hele kommunen, slik at kommunen kan få effekt av digitaliseringen og støtte i infrastruktur for å ta i bruk omsorgteknologi.

I siste perioder har Arbeiderpartiet vært aktiv pådriver for flere fiberprosjekt i hele kommunen, og nye prosjekter er inne i søknadsprosess om midler fra NKOM. Vi vil også være pådriver for utbygging av 5G-nettet som nå er neste generasjon mobil/trådløs infrastruktur.

Våre kjernesaker for neste periode er:

Sørge for at togstopp på Røstad opprettholdes for å sikre utviklinga ved Nord universitet.

Arbeide for elektrifisering og utbedring av jernbanetrase Levanger-Trondheim med sikte på målsettingen om en time med tog.

Være pådriver for å få gang- og sykkelveger langs fylkesveiene.

Være pådriver for vedlikehold, opprusting og utbedring av fylkesveiene i kommunen.

Følge opp planlagt vedlikehold, opprusting og utbedring av de kommunale veiene.

Jobbe videre med plan om avlastningsveg i sentrum.

Arbeide for en endelig løsning for planovergangen på Skogn.

Bidra til et fergetilbud som er bedre tilpasset samfunnsutviklinga på Ytterøya.

Arbeide for videre utbygging av bredbånd- og mobildekning i hele kommunen.

Jobbe for at flere kan knyttet seg til det kommunale vann- og avløpsnettet.

Per Aunan