Utsetter renovering i en uke - kommunen medgir at de burde informert bedre

Sæter bru.  Foto: Tor Ole Ree

Debatt

Mandag er det ifølge Verdal kommunes hjemmesider klart at Sæter bru ikke stenges før kommende mandag, men at det da blir en anleggsperiode frem til 20. september.

– Entreprenøren skal rigge seg til, og bruke denne uka til å forberede gangbru og parkeringsplasser. Dermed kan eksisterende bru brukes som normalt til og med søndag 11. august.

Leder for teknisk drift i Verdal kommune, Bård Kotheim, kom rett før helgen med en forklaring på hvorfor Sæter bru skal renoveres nå på tidlighøsten, og medga i den forbindelse at kommunen burde informert bedre.

Seter bru: Vi burde informert bedre

De siste årene har inspeksjonene av brua vist et forfall som går stadig raskere og det ble fra faglig konsulent anbefalt å gjøre tiltak så snart som mulig. Derfor ble det tidlig i vår bestemt å utføre en rehabilitering av brua dette året for å sikre fremkommeligheten og sikkerheten. Prosjektering og anbudsarbeidene ble gjennomført i vår/sommer slik at man kunne starte i august.

Tidspunktet for arbeidene ble lagt til mellom sommer- og høstferie og med frist for en kjørbar bru før elgjakten starter. Det er ikke ønskelig å skyve oppstart til lenger utpå høsten av flere grunner, i forhold til kaldere perioder med vinterdrift er dette fordyrende, mer risikabelt og ikke heldig i forhold til kvaliteten. Dersom vinteren setter inn og man ikke rekker å bli ferdig med arbeidene kan man også risikere at arbeidene må stanses og må gjenopptas til våren, ref. bruarbeidene på E6 ved Ronglan.

Det er heller ikke ønskelig å utsette prosjektet til neste år da forfallet på brua er så stort at man da risikerer nedjustering av nyttelast og lengre perioder med stenging og mulighet for enda større ulemper enn det vi får nå. Dersom man utsetter prosjektet og tøyer grensene for langt går det ut over sikkerheten og forutsigbarheten til fremkommelighet.

Det er valgt en metode for å rehabilitere brua på som skal være så effektiv som mulig, da mest mulig av eksiterende konstruksjoner gjenbrukes og et nytt prefabrikkert brudekke skal heises på plass. Det er dessverre ingen enkle måter å lage en omkjøringsveg på, dette ville også kostet flere hundre tusen og det er da penger som da måtte tas fra andre kommunale vegprosjekt. Derfor ble det valgt en løsning med en gangbru og parkeringsplass på begge sidene.

Fastboende ble første gang kontaktet i april for å informere om prosjektet og de har også blitt informert videre om prosjektets status og fremdrift. Det har vært en dialog meg næringsdrivende som har husdyr innenfor brua og det har i samarbeid med landbrukskontoret blitt jobbet frem løsninger for å ivareta både dyra og bonden. Mattilsynet har også vurdert forholdene og har ingen innvendinger til kommunens håndtering og i forhold til de løsningene det er kommet frem til.

For å ivareta brannberedskap for de fastboende er det sammen med brannsjef og sivilforsvaret kommet frem til at en brannslange skal legges ut og kobles sammen fra brua og opp til Seter gård.

Det har vært fokus på å ivareta de fastboende og næringsdrivende innenfor brua så vi tar selvkritikk på at hytteeierne ikke har fått bedre informasjon, de ulike hytteeierforeningene skulle også vært informert tidligere.

Bård Kotheim

Virksomhetsleder teknisk drift, Verdal kommune