Innlegg

– Nordgata kan faktisk bestå som opp- og nedkjøring til et parkeringshus

Nu legges føringene for utvikling av hele området rundt Minsaas plass, konstaterer Høyres Oddleiv Aksnes. 

Debatt

Høringsfristen for Stiklestad Eiendom sin regulering av Domuskvartalet går ut 10. august, og nu legges føringene for utvikling av hele området. Det er store planer på gang, riving og utbygging av Domuskvartalet, Coop MN har varslet planstart for Megakvartalet, Bane Nord har planer om ny perrong på vestsiden av jernbanen i en lengde på over 300 meter, vil dette sammen være førende for hvordan sentrumsområdet utvikles.

Vi ønsker alle at disse aktørene skal lykkes i sine planer og omforme et noe trist område, til en bydel med et langsiktig og bærekraftig innhold, med liv og røre og aktiviteter i mange former og gjenskape folkelivet i sentrumsområde slik det en gang var.

For å finne de beste løsningene for en helhetlig utvikling hadde det vert en stor fordel at aktørene hadde samordnet sine planer ift fellesskapsløsninger, utforming og bruk av området.

Her er felles parkeringskjeller, begrensinger av bilbruk på gateplan, utvikling av grønne fellesarealer tilrettelagt for lek og aktivitet og kryssing av jernbanen i Nordgata under bakken mulig.

Nordgata kan faktisk bestå som opp og nedkjøring til et stort parkeringshus under bakken der alle partene kunne dekket sine parkeringsbehov med å ta hele arealet i bruk.

Kostnadsmessig vil en slik fellesskapsløsning sannsynligvis ikke påføre aktørene nevneverdige merkostnader, da arealene kan sambrukes og styrke sentrumsområdet ift næringsetableringer og boligenes attraktivitet.

Bane Nord har også et stort behov for å styrke jernbanen som et kollektivknutepunkt, og der er parkeringsløsning ikke tilfredsstillende i dag.

Kommunal og moderniseringsdepartementet har gitt klare føringer til Bane Nord og Verdal kommune om å finne felles løsninger på problematikken omkring stenging av Nordgata og bruk av jernbaneområdet, og det bør innfris.

Så en henstilling til alle aktørene, sett dere ved samme bord å se på felles muligheter før det er for sent, og her MÅ kommunen ta en aktiv rolle som samordner, enten som reguleringsmyndighet, men aller best som samspillspartner.

Se til Stjørdal, de har fått til en helhetlig parkeringsløsning under bakken i et privat og offentlig samspill. Muligheten har vi også i Verdal, men da må det handles, og det nu!

Oddleiv Aksnes

Verdal Høyre