Innlegg

Derfor har det vært så viktig for Verdal å tilrettelegge for næringslivet

Ove Morten Haugan, Verdal Arbeiderparti.  Foto: Johannes Strand

«De grunnleggende pilarene som verdalssamfunnet hviler på, og de mange enkeltgrep for å styre samfunnsutviklingen i ønsket retning må gjenspeiles i planverket»

Ove Morten Haugan
Debatt

For å forstå sitt lokalsamfunn må man kjenne oppbyggingen og de sentrale elementer som inngår, sammenhenger og hva som påvirker dynamikken og utviklingen.

For å forstå den fundamentale oppbyggingen av verdalssamfunnet må man blant mange forhold kunne se og kjenne den betydningen næringsliv og næringsutvikling har for vår kommune.

Med landets tredje største industripark som har hatt en langvarig og god vekst og et bysentrum og dets handels- og servicenæringer som, tross en krevende konkurransesituasjon, opplever et sentrum i vekst og omforming som en følge av ønsker om større urbanitet og endrede behov. I tillegg har vi en av landets største og flotteste landbrukskommuner.

I en kommune som Verdal som er et så konjunktureksponert og konkurranseutsatt produksjonssamfunn hvor tre av fire jobber i privat sektor, så vil rammebetingelsene i sterk grad variere. Konkurranseaspektet går langs flere linjer: I et stort og mangespektret næringsliv, i kampen om bosetting og innbyggere, og i det vi kan kalle kampen om å tilby best mulige tjenester innenfor begrensede rammer.

Dette stiller spesielle krav til Verdal kommune. Rollen blir i større grad enn vanlig å ha fokus på næringsliv og næringsutvikling, trender og rammebetingelser og på arbeidsplasser – også opp mot en regional rolle.

Verdiskaping blir et helt sentralt element i samfunnsutviklingen, en utvikling som naturligvis er prisgitt en rekke faktorer – men hvor en offensiv politikk fra kommunens side åpenbart er nødvendig for å oppnå vekst og utvikling.

Sysselsetting og muligheten til å skaffe seg arbeid, er både en nødvendighet og en forutsetning. Arbeidsplasser og bosetting henger sammen og påvirker i sin tur etterspørselen etter offentlige tjenester og ønsket om bolyst i neste omgang. Det er helt sentralt at det legges til rette for og stimuleres til vekst for konkurranseutsatte virksomheter. Dette er også en sentral forutsetning for å trygge og videreutvikle det offentlige tjenestetilbudet. De store tjenesteområdene oppvekst/skole og helse og den velferd de medfører, er naturlig nok avhengig av den økonomi og den bolyst vi klarer å skape. Som kjent følger statlige overføringer innbyggeren (ikke arbeidsplassen) og interessen for å jobbe og bo i kommunen, vil ha en avgjørende innvirkning både på mulighetene og etterspørselen etter forskjellige tjenester.

Dersom man fra kommunal side har et sterkt fokus på aktiv og løpende tilrettelegging av areal og andre rammebetingelser (eksempelvis infrastruktur og samferdsel), gjøres det interessant, attraktivt og mulig å definere og realisere viktige utviklingsmål for lokalsamfunnet.

Verdal kommune har over mange år drevet en proaktiv næringspolitikk, hvor det å være samarbeidsorientert og å være lydhør for næringslivets behov har stått sentralt. Sentralt står en aktiv samarbeids- og partnerskapsholdning som er basert på en klar samfunnsanalyse og en gjennomtenkt rolleforståelse.

Gjennom en langsiktig plan- og reguleringspolitikk legges grunnlag for forutsigbarhet og muligheter for å oppnå en omforent utvikling og for å nå viktige samfunnsmål.

Gjennom aktivt arbeid i ulike typer nettverk, gjennom eierskap og partnerskap, gjennom konstant og sterkt fokus på nettverksbygging, kompetanseutvikling og rekruttering samt en aktiv næringspolitikk generelt – inntar kommunen en bredspektret rolle i nærings- og utviklingsarbeidet.

De grunnleggende pilarene som verdalssamfunnet hviler på, og de mange enkeltgrep for å styre samfunnsutviklingen i ønsket retning – må gjenspeiles i planverket. Gjennom å frigjøre mer areal for industri, vil sentrumsplanen eksempelvis utgjøre et styringsdokument som er nødvendig for å gi næringslivet de muligheter for utvikling som er påkrevet, og som kommunen og regionen er så avhengig av. Gjennom å legge til rette for tilstrekkelig med areal for boligbygging i variert omfang og rettet mot ulike behov, gjennom fortetting og regulering av nye område - bidrar planverket til å nå viktige mål for en offensiv bosettingspolitikk. Eksempler på dette er utvikling av nye boligtomter, fortetting i sentrum samt avklaring av områder for spredt boligbygging.

På tilsvarende måte må vi legge til rette for at varehandelen kan utvikle seg og vokse i Verdal. Ikke bare på grunn av at det er viktig i et verdiskapingsperspektiv, men også fordi det er særdeles viktig for et aktivt og levende sentrum.

Et godt hushold og et solid økonomisk fundament er helt avgjørende for å skape det lokalsamfunn vi ønsker, både i bygd og by. En bærekraftig økonomi, som muliggjør tjenesteyting til forventet kvalitet, er avhengig av at vi rigger oss med en robust økonomisk plattform. De strukturer vi bygger, de investeringer vi gjør, og den drift vi holder oss med – må optimaliseres for å nå de muligheter og mål som er ønskelig å forfølge. Kommuneøkonomi og samfunnsutvikling henger naturligvis nøye sammen - gjensidig avhengighet og påvirkning.

Verdal Arbeiderparti er opptatt av sammenhengene i politikken og at verdier må skapes. Den overordnede samfunnsutviklingen og den generelle næringspolitikken må samordnes med en bevisst arealpolitikk som gir vekst og utviklingsmuligheter for lokalsamfunnet.

Vi vil legge til rette for vekst i antall arbeidsplasser og at dette gir seg utslag i økt bosetting. En aktiv boligpolitikk er alltid en målsetting, både i sentrum og i distriktene i vår langstrakte kommune.

Gjennom å legge til rette og bidra til best mulige vilkår og rammer for næringslivet i kommunen, vil vi videreføre vårt mangeårige arbeid for å skape et solid grunnlag for opprettholdelse og nyskaping av arbeidsplasser – sysselsetting og verdiskaping i vårt viktige næringsliv.

Dette vil sammen med en planmessig boligpolitikk, gi grunnlag for økt bosetting og bolyst – som igjen gir økt økonomisk bærekraft som grunnlag for tjenesteproduksjon til hele aldersspekteret og som bidragsyter til kulturlivet og det frivillige organisasjonslivet i kommunen.

Næringslivets favorittkommune som grunnlag for det gode liv i Verdal.

Ove Morten Haugan

Leder komité Plan og samfunn, 3. kandidat Verdal Arbeiderparti