Innlegg

Nå må vi slå ring om landbruket

Brauta øst i Vinne hvor det nå jobbes for å regulere 5,7 dekar kornåker til boligbygging. Verdal KrF vil ikke lenger være med på at jorda blir brukt til annet en det den er best egnet til, skriver Daniel Eiken. Foto: Google maps/montasje 

Debatt

På torsdag forrige uke inviterte Verdal KrF til en dialog med bøndene i Verdal. Landbruk og matministeren Olaug Bollestad var invitert for å prate med og høre på hva som er viktig for for bøndene her i Verdal. Noen av utfordringene som kjøttskam, jordvern og rovdyr er noe landbruksministeren kunne si at hun hørte fra flere steder. Ved å ha KrF i kommunestyret vil en kunne ha en kortere kommunikasjonsvei inn mot landbruksministeren.

Kjøttskam/miljø. Det har i den siste tiden vært snakk om kjøtt-skam og at storfe er den store miljøsynderen. Dette er ikke riktig. Å spise kjøtt fra norske kyr er langt mer bærekraftig enn å spise kjøtt vi importerer fra f.eks Botswana eller Argentina. Vi har et kulturlandskap som egner seg godt til beite og kjøttproduksjon. Dette er med på å hindre at gode beiteområder vokser igjen og gir oss en viktig, sunn og god kilde til protein. Jeg var på et møte i Trondheim her om dagen hvor felleskjøpet sier de hele tiden jobber med hvordan de kan løse utfordringen gjennom feks. fóret. De tillsetter nå et ensym, Agolin Ruminant i kraftforet som gjør at metanproduksjonen i vomma til kyrne har gått ned med ca 10-20% noe som tilsvarer ca 10kg metan pr. ku årlig.

Daniel Eiken. 

Kanskje nettopp innovasjon og satsing i landbruket er løsningen på klimakrisen i stedet for den store synderen. Staten og kommunen må derfor være flinke til å legge til rette og ha gode støtteordninger for miljøvennlige tiltak og investeringer som for eksempel solcelle på næringsbygg.

Jordvern. Verdal er en landbrukskommune og bøndene er også næringsaktører. Jeg hører det snakkes mye om industri og at Verdal er en industrikommune. Dette er selvsagt bra og vi skal være stolte av å ha en av Norges største industriparker, men hvor mye matjord vi skal ødelegge til fordel for boliger og industri.

Landbruket har først og fremst en livsviktig oppgave med å produsere mat. Ved å satse på landbruket driver vi i tillegg med samfunnsbygging. Dette er arbeidsplasser, gründere som er med og bidrar både med penger inn i kommunekassa, men også bolyst og vedlikehold av det vakre kulturlandskapet vårt. Vi er totalt avhengige av et godt landbruk. Dette må ikke bygges ned, men satses på.

Jeg mener vi nå har nådd grensen for hvor mye matjord vi skal ødelegge og i tiden fremover må kommunen heller legge til rette for god utnyttelse av det som er igjen av dyrkamark og beite.

Rovdyr. Hvert år hører vi at rovdyr tar sau. Dette er en del av naturens virkelighet. Bøndene må få raskere og nok midler til tilsyn av sauer når det er rovdyr i beiteprioriterte områder. Dersom vi skal ha både rovdyr og sau må dette være et minimum. Bonden må også ha tillit til fylket at når det blir skade etter rovdyr så får en midler/kompensasjon fra skadeoppgjøret.

Dyrevelferd. Kommunen må sikre og sette av nok midler til gode vaktordninger for veterinærer. (Dersom ordningen med øremerkede midler fra staten opphører). For å ha en god dyrevelferd er det et minimum at vi har veterinær på vakt om det skulle oppstå noe.

Selvberging. I Norge er vi selvforsynt på egg og så godt som selvforsynte på kjøtt. På et godt år 80% selvforsynt på korn. På et dårlig år som ifjor kun 35%. Dette viser hvor avhengige vi er av godt vær for å ha nok korn for å være selvforsynt. Verden vil være i en utfordrende fase de neste ti-årene da det vil bli en uunngåelig stor befolkningsvekst på verdensbasis. Vi importerer en stor andel av det vi spiser fra land som etterhvert vil trenge all denne maten selv.

Dersom vi er flinkere til å disponere jorda vår riktig og dyrke mat der det er best og gress der det er best og ha dyr på beite der det er mulig så kan vi oppnå enda større grad av selvforsynthet. Opp gjennom dalen ser vi eldre småbruk som gror igjen. Hva skal til for å drive dette igjen. Vi må derfor bygge opp igjen, ikke bare kornlagrene men hele landbruket i Norge.

Daniel Eiken

1. kandidat i Verdal KrF