– Deltid handler om likestilling - jeg vil uønsket deltid til livs

Logobilde Trine Reitan 

Debatt

Heltid defineres som 100 prosent stilling, og heltidskultur er en definisjon på et arbeidsmiljø der de ansatte overveiende arbeider heltid. Ufrivillig deltid er ett av arbeidslivets største problemer.

I Verdal kommune ligger vi på linje eller over på snitt størrelse på stillingene om vi sammenligner oss med like kommuner, men jeg vil vi skal ta steget til å bli bedre. I dette innlegget kommer jeg i all hovedsak til å la fokuset være på helse- og omsorgsektoren. Men jeg har ikke glemt fagarbeidere og assistenter i oppvekstsektoren eller renhold, og lærere i kulturskolen.

Et stort antall arbeidstakere, særlig kvinner, jobber mindre enn de ønsker, tjener mindre enn de trenger og er prisgitt hva som måtte dukke opp av vakter. Dette kan vi ikke sitte og vite uten å ta aktive grep i forhold til endringer til et bedre ansatte fokus.

At helse, familieliv og personlig frihet, blir skadelidende ved å være ansatt i en mindre stilling enn det du ønsker vet vi. At ansatte jakter ekstravakter for å sikre seg en høyere lønn, er forståelig. Men det er ikke ønskelig at ansatte aldri skal kunne planlegge sin fritid. Dette skaper en unødvendig stress situasjon, som ikke er bra for arbeidstaker.

Hvilke konsekvenser gir dette?

Mindre kjøpekraft, det er svært vanskelig å få boliglån, en blir stående i leiemarkedet eller er avhengig av partner. Dette er ansatte konsekvenser, og de ansatte skal ivaretas

Verdal kommune har over flere år hatt denne kunnskapen, og politisk er det fattet vedtak for å sette fokus og skape endring. Men vi må sette en større fokus og gripe tak i dette mer systematisk. Når vi vet at vi har ca 560 ansatte innen helse- og omsorgstjenesten og at omtrent 80 prosent av disse jobber deltid har vi noe å gå på. Innenfor den 80 prosent er det selvfølgelig ikke bare ufrivillig deltid, noen ønsker dette i en periode av livet, og noen har en midlertidig eller permanent uføredel. Dette er variasjoner som arbeidslivet inneholder, men de som jobber deltid men ønsker en heltidsstilling de skal vi klare og få opp stillingsprosenten til. Jeg vil uønsket deltid til livs.

Vi kan stille oss spørsmålet om frivillig deltid et problem? Når du jobber mindre enn 100 prosent tjener du også mindre det fører til lavere ytelser ved sykdom og ikke minst pensjon.

La det være sagt, det er i all hovedsak kvinner som jobber deltid.

Det er ikke bare den ansatte som kjenner på konsekvensene av deltid, for våre innbyggere som trenger tjenester blir det flere og forholde seg til, og det kan føles utrygt å aldri vite hvem som kommer. Vi vet også at mange små stillinger gir lavere kvalitet og kontinuitet i tjenestene. For la oss være ærlige hvor god kan du bli når du gjør det sjeldent?

Som samfunn er det konsekvenser som vi må ta på alvor, lav utnyttelse av arbeidskraft det er ikke bærekraftig for årene som kommer -med en stadig eldre befolkning.

Deltid handler også om likestilling, da det er stor overvekt av kvinner i turnus/omsorgsyrker. Lav lønn gir lav pensjon og mange minstepensjonister.

Regnskapet rundt vikarbruk og ekstrahjelp viser at vi brukte omkring 11 millioner til sykevikarer og ekstrahjelp innenfor helse- og omsorgstjenester i institusjon og hjemmetjeneste i 2018. Tar en med ferievikarregnskapet bruker vi samlet nærmere 20 millioner.

Kan vi bruke disse pengene smartere?

Til en større bemanning? Kan vi ha flere folk på jobb og samtidig spare penger? Ja kommuner har gjort det før oss. Partssamarbeid er viktig i prosessen, de ansatte må høres. Kulturendring krever involvering, og små men trygge steg i rett retning.

Og det krever tøffe nok politikere.

Trine Reitan

Varaordførerkandidat, Verdal Arbeiderparti