Innlegg

Hva er best? Sykeheim eller omsorgsbolig?

Logobilde Kai Lennert Johansen 

Debatt

Eldreomsorg, sykeheim og omsorgsbolig er gjennomgående og tema i den politiske debatten, ikke minst i vår egen kommune. Og det skytes med både skarpe skudd mot Arbeiderpartiet som ifølge alle politiske motstandere ikke klarer å svare på de behovene de eldre har. Kritikken mot driften ved Staup helsehus og omsorgssenteret på Stokkbakken har vært tilnærmet massiv. Det som nå synes å være viktigst er å få etablert flest mulig sykeheimsplasser på bekostning av omsorgsboliger. Hva er best? Sykeheim eller omsorgsbolig?


Rister på hodet av Høyre - vedtakene om både Staup og Skogn helsetun var enstemmig

- Det er greit å si at man vil ha alt mulig, men nå finnes det ikke penger.

 

Et kort historisk tilbakeblikk kan være nyttig. Avinstitusjonalisering har vært en allmenn trend for helse- og omsorgssektoren i Europa i mange tiår. Kritikken mot å samle personer med særlige behov i egne institusjoner vokste fram allerede på 1960-tallet, begrunnet i humanistiske idealer. I Norge ble barnehjem erstattet med fosterhjem, antall plasser i psykiatrien ble redusert og i 1990 ble sentralinstitusjonene for psykisk utviklingshemmede (HVPU) lagt ned og erstattet av vanlige boliger og boliganlegg i kommunene. Denne utviklingen omtales ofte som en boliggjøring av omsorgen (NOU 1992:1). Den samme utviklingen har vi sett innenfor eldreomsorgen, men med en viss tilbakeholdenhet siden en har villet beholde de institusjonsbaserte sykehjemmene parallelt med bolig- og hjemmebaserte omsorgsboliger og hjemmetjenester, faktisk i motsetning til flere av våre naboland.


 

Her er vi ved sakens kjerne: «Hjemme så lenge som mulig» har vært det rådende idealet for eldreomsorgen her til lands, og Arbeiderpartiets mål for eldreomsorgen vil være å tilby et fleksibelt tilbud ut fra den enkelte brukers behov. De eldre har mange ulike behov, og ønsker mange forskjellige tilbud. Det finnes derfor ikke ett svar på hva slags botilbud eldre mennesker vil ha. Det betyr en satsing på både omsorgsboliger og sykeheimsplasser. Sykeheimsplassene skal være der for sterkt pleietrengende personer med behov for heldøgns pleie og omsorg, og da med døgnbemanning. Omsorgsboliger er ment for folk med mindre pleiebehov. I kommunestyret i Levanger har det derfor vært samstemmighet i forhold til satsingen på Staup helsehus og omsorgssentret på Stokkbakken i Åsen.

Levanger Arbeiderparti vil derfor på denne bakgrunn sørge for en balanse mellom omsorgsboliger og sykeheimsplasser. Det betyr at vi må arbeide for å få åpnet plassene på Staup helsehus og Breidablikktunet. Det handler om å klare å skaffe flere dyktige omsorgsarbeidere og selvfølgelig rom i den kommunale økonomien. Det skal vi arbeide hardt for å klare. Så får vi i neste runde utnytte fasilitetene på Skogn helsetun på en mest mulig hensiktsmessig måte.

Kai Lennert Johansen

Levanger Arbeiderparti