Dette er ikke et rett bilde, sier han om kritikken mot eldreomsorgen

Hans Heieraas logobilde 

Debatt

I disse valgtider er det mange oppslag / innlegg i avisene, og det mangler ikke på gode formål. Det gjelder også i Levanger kommune. Flere sykeheimsplasser, åpne Skogn helsetun umiddelbart, nytt bibliotek med kino, mer til vedlikehold av veger og bygninger osv.

Det er lett å love ting i en valgkamp, og det er lett å være enig i alt som loves – alt er bare gode tiltak, men hvordan skal de finansieres? Det skrives det lite om.

De økonomiske «lovene» er ganske enkle. Skal vi bruke mer på noe, må vi bruke mindre på noe annet. Vi kan ikke regne med at skatt og rammetilskudd vil øke i noen særlig grad for Levanger i nærmeste framtid. Er vi villige til å øke eiendomsskatten? Svaret på det er vel nei. Regjeringen er klar på at den heller må reduseres, aller helst fjernes.

Det er ingen begrensning oppover hvor mye som kan brukes til helse, omsorg, skole, kulturformål osv. Men inntekter og utgifter må henge sammen.

Noen hevder at vi har for dårlig eldreomsorg i kommunen, og for dårlig tilbud til ulike grupper som har omsorgsbehov. Selv om en sikkert kan finne enkelteksempler på ting som ikke er helt bra, er ikke dette et rett bilde. Det blir feil å snakke om at vi har kommet i et «uføre». Når en snakker med pårørende er det mange som skryter av tilbudene kommunen gir, og av ansatte som står på sent og tidlig, og gjør en veldig god jobb.

Signalene fra regjeringshold har vært sprikende. Noen ganger skal det satses på omsorgsboliger, nå er det sykeheimsplasser som er «inn». Det passer kanskje best i valgkampen?

I avisa «Nationen» 15. august skryter statsministeren av at kommunene har god økonomi. Det er det nok mange ordførere og lokalpolitikere som er uenige i.

Det er stor forskjell på hvor mye kommunene har i disposisjonsfond. Noen få store bykommuner har over 1 milliard i fond. Levanger har bortimot 90 millioner i disposisjonsfond. Det er 283 kommuner som har mellom 11 og 100 millioner i slikt fond.

90 millioner høres umiddelbart mye ut, men når kommunen har vel 1,6 milliarder i brutto budsjett er ikke 90 mill. veldig mye. Det er fort gjort å bruke opp det hvis en pådrar seg økte utgifter, særlig utgifter som er varige, f.eks. å ansette flere folk.

I årsregnskapet for 2018 for Levanger kommune, står det under vurdering av regnskapsresultatet: «Regnskapsresultatet for 2018 er svakt i forhold til kommunens mål. Det samme gjelder størrelsen på disposisjonsfondet»

Levanger kommune har også en betydelig lånegjeld. Vi har investert store summer i skole og helse de siste årene, det er bra. Men samtidig gjør det oss sårbare dersom det skulle komme en renteøkning.

Selv om det er fristende og ikke helt uvanlig å love å bruke mer på det meste i en valgkamp, er det gode grunner for å vise økonomisk nøkternhet framover, både når det gjelder investeringer og drift. Derfor kan ikke alle gode ønsker oppfylles. For å unngå smertefulle nedskjæringer i framtida, må vi til enhver tid ha en økonomi i balanse, og vi bør greie å sette av mer til disposisjonsfond.

Hans Heieraas

Senterpartiet