Innlegg

På høy tid med et skifte av politisk ledelse i Levanger

Debatt

Kommunevalget nærmer seg raskt, og politikere lover igjen «gull og grønne skoger». Da er det grunn til å være på vakt, og heller vurdere hva som er gjort i de årene som har gått. Arbeiderpartiet med ordfører Robert Svarva har sittet i førersetet i tre perioder, altså 12 år.

Vi er opptatt av status akkurat nå, og kan konstatere at kommuneøkonomien ikke er noe å skryte av. Forbruket i første halvår 2019 ligger 34 mill. over det vedtatte budsjettet, og det går mot et dundrende underskudd dersom det ikke skjer vesentlige bedringer i siste halvår.

Eldreomsorg. Det er grunn til å stille mange spørsmål med driften av omsorgstjenestene. For en tid tilbake ble Skogn Helsetun nedlagt og tømt for alt utstyr. Åsen Helsetun ble også lagt ned. Det ble satset nytt med bygging av Staup Helsehus og Stokkbakken Omsorgssenter (Åsen). Men vi opplever nå at Staup Helsehus må stenge sengeposter fordi det ikke er penger til drift. Bemanningsmessig drives helseinstitusjonene i kommunen på «nødbluss». Underbemanning gir for dårlig kvalitet på omsorgstjenestene, og vi kan lese om alvorlige avviksmeldinger ved f.eks. på Stokkbakken Omsorgssenter.

Det er en ubalanse mellom omsorgsboliger og sengeposter for de mest pleietrengende. De beslutninger som er gjort de senere årene med ordfører Svarva i spissen, er mildt sagt dramatiske og har resultert i et gap mellom behov og tilbud. Mange eldre mangler i dagens situasjon et tilfredsstillende tilbud. Det hjelper lite å skylde på at de andre politikerne/ partiene bidro til enstemmige vedtak, når han selv har ledet an. Ordfører Svarva forsøker nettopp dette i et intervju i Innherred den 20.august.

Skoler/ barnehager. Det er flere utfordringer knyttet til driften av barne- og ungdomsskolene i kommunen. Flere skoler sliter bl.a. med ressursknapphet på grunn av de økonomiske rammene. Dette påvirker kvaliteten på undervisningen. Sammenlignet med skoler i resten av landet, ligger skolene i Levanger et godt stykke nede på listene når det gjelder resultater. Det er flere sentrale måleparametere som f.eks. nasjonale prøver og antall avviksmeldinger vedrørende mobbing. Her er det store forbedringsmuligheter.

Barnehagedekningen er god i kommunen, og det er både private og offentlige barnehager. Ordfører Svarva og Arbeiderpartiet er opptatt av at barnehagene skal være kommunalt eid og at de skal drives av kommunen. Et relevant spørsmål er hvordan tjenestetilbudet hadde vært uten de private barnehagene.

Kulturhus, bibliotek og kino. Det er vanskelig å forstå at Levanger, som har et mål om å være den største studentbyen i nordre del av Trøndelag, mangler moderne kulturhus, bibliotek og kino. Vi kan bare se til våre nabokommuner i sør og nord, og se hva de har fått til eller er i ferd med å få til. «Kimen» på Stjørdal er et glimrende eksempel på hvor de har samlet alt i samme bygg, og har i tillegg samlings-/ oppholdssted for ungdom og et kirkerom i bygget. Godt levert!

Hva er årsaken til at det ikke er mulig å få til noe lignende i vår kommune? Dette er nok basert på en forsømmelse og manglende prioritering over mange år, og med varighet minst de siste 12 årene, med ordføreren i spissen for de politiske beslutningene.

Byutvikling og tilrettelegging for næringslivet. Det mangler en god og helhetlig plan for utviklinga av Levanger sentrum mellom Moan-området i sør og Havneområdet på nordsida av byen. Det er fortsatt flere forhold som er uavklart, og det er også gjort for lite når det gjelder å erverve arealer til næringsformål. Det er flere eksempler på at Levanger har mistet nyetableringer på grunn av manglene tilbud om tomteareal. Hvem har forsømt seg her?

Enkeltsaker på individnivå m.m. Det er flere eksempler på dårlig behandling av enkeltpersoner i og utenfor egen organisasjon av ordføreren. Jeg vil nevne Skogstad-saken og Skårstad-saken i denne sammenhengen. Jeg mener det ikke var en ordfører verdig å behandle sakene på den måten han gjorde.

Valget 2019. «Alt har sin tid» er et uttrykk vi bruker. Det gjelder også posisjonen til et politisk parti og en ordfører. Jeg tror det er viktig å slippe nye krefter til. Hvis det skal være mulig, er det opp til oss velgere. Håper det er mulig å tenke litt utradisjonelt ved årets valg, og gi stemmen til et parti som kan skape en forandring fra et regime som har vart lenge nok! Det er ikke noe poeng å kopiere det du stemte i 2015. Da vil vi være like langt. Gi stemmen din til et parti som er samarbeidsorientert, og som i større grad ser løsninger gjennom et mer omfattende samarbeid mellom kommunale/ offentlige og private aktører, for å gi innbyggerne de tjenestetilbudene de fortjener. Å styrke kommuneøkonomien gjennom en bedre og effektiv drift av alle enheter i de kommunale tjenestene, vil være sentralt. Det vil også kreve en grundig gjennomgang av kommunens egen administrasjon med sikte på kostnads-reduksjoner og resultatforbedring. Det har ikke ordfører Svara og Arbeiderpartiet hatt tilstrekkelig fokus på.

La oss håpe at politikerne/ partiene også kan tenke på nye samarbeidskonstellasjoner som vil gjøre det mulig å få en ny politisk toppledelse i kommunen. Flere partier som stiller til valg har gode program og spennende ordførerkandidater!

Godt valg!

Trond Knudsen