Innlegg

– Jeg skal bidra til at kirken tar sin rolle frem mot 2030-markeringen

Debatt

Den 9. september er det ikke bare valg av kommunestyrer og fylkesting i Trøndelag – det er også kirkevalg med valg av representanter til Nidaros bispedømmeråd. Til valget av bispedømmeråd er det i Nidaros bispedømme tre lister å velge mellom: Nominasjonskomiteens liste, Bønnelista og Åpen folkekirke. I år står jeg oppført som kandidat nr. 2 på Nominasjonskomiteens liste.

Kandidatene på Nominasjonskomiteens liste er foreslått av menighetsrådene, og ungdomsrådet i Nidaros bispedømme. Kandidatene speiler et mangfold av oppfatninger slik det også er i den norske folkekirken. Vi representerer ingen organisasjon eller interessegruppe, men hver enkelt kandidat presenterer selv de saker man spesielt vil arbeide for. Ved siden av personlige kvalifikasjoner er det tatt hensyn til geografisk variasjon, kjønnsbalanse, variasjon i alder og ulike oppfatninger om kirkepolitiske saker.

Mitt hovedmotiv med å stille opp som kandidat til Nidaros bispedømmeråd er, som kjent fra tidligere, å bidra med nettverk, strategisk, politisk kompetanse og samfunnsutviklingsforståelse for å bidra til at kirken i Trøndelag tar den rollen som forventes og kreves i utviklingsarbeidet på Stiklestad fram mot nasjonaljubileet i 2030.

Nidaros bispedømme, den lokale kirken og Verdalssamfunnet har en unik posisjon inn mot jubileumsåret 2030. Denne posisjonen bør følges opp med tydelige ambisjoner og posisjoneringer for flere aktører - også Den norske kirke. Verdal kommunes ambisjoner innbefatter å skape partnerskap med kirken i utviklingsarbeidet fram mot nasjonaljubileet, men også partnerskap som peker på utvikling i årene etter. Her må kirken kjenne sin besøkelsestid!

I forrige periode tok Nidaros bispedømmeråd et viktig skritt på denne vegen: Nord- og Sør-Innherad prosti er slått sammen til et nytt prosti som har fått navnet «Stiklestad prosti,» og prosten med kirkeadministrasjon skal ta sete på Stiklestad når egnede lokaler er på plass. Dette er nylige vedtak en må ha forventninger til at vil bidra til å bygge positivt opp under kirkens plass inn mot en 1000-årsmerkaring av de historiske hendelsen på Stiklestad i 1030.

Likevel er min erfaring at kirkens uttrykte velvilje i for liten grad følges opp av praktisk handling. Fra en av Norges mest ressurssterke organisasjoner forventer jeg en tydeligere og mer konkret synliggjøring av kirkens egne ambisjoner om bidrag i det strategiske utviklings- og posisjoneringsarbeidet som nå foregår knyttet til nasjonaljubileet på Stiklestad. Hvordan er det norske kirkefellesskapet forberedt på å stille opp økonomisk? Hvordan ønsker kirken i Trøndelag å bidra til styrkingen av aksen Stiklestad-Nidaros? Hvilke andre substansielle bidrag er kirken forberedt på å stille opp med – utover bidrag i den offentlige samtalen?

Dersom jeg blir valgt inn i Nidaros bispedømmeråd kan velgerne i Nidaros være trygge på at jeg vil bruke en slik talerstol til å sette dette temaet høyt på dagsorden.

Godt kirkevalg!

Arild Pedersen

Leder Verdal Arbeiderparti, 2. kandidat nominasjonskomiteens liste Nidaros bispedømmeråd