Innlegg

Det starter med tidlig innsats i barnehagen

Logobilde Anita Ravlo Sand 

Debatt

Senterpartiet i Levanger går til valg på å ha tilstrekkelig antall private og kommunale barnehageplasser i alle deler av kommunen. Vi ønsker ikke kommersielle konsern som eiere av barnehage fordi vi vil at barnehagene skal være en del av lokalsamfunnet, der folk og folkevalgte skal kjenne barnehagens ledelse, styre og drift.

Senterpartiet i Levanger har i august prioritert å besøke både en privat og en kommunal barnehage for å høre om hva som er bra og hvilke utfordringer man har med å drifte en barnehage i Levanger. Ombudsrollen vår som folkevalgte innebærer blant annet å være ute å lytte til de som har «skoa på», og i neste omgang se hva vi får til innenfor de rammene man har og hva man skal prioritere ved neste års budsjett. Det er alltid nyttig å høre på folk.

Det ble understreket av de to barnehagene at «Barnehage koster penger», og budskapene vi fikk var blant annet at;

pedagognormen er i seg selv positiv, men samtidig en utfordring fordi kravene til pedagogenes planleggings- og møtetid gjør at det ofte blir for lite folk ute på avdelingen.

det er gode og viktige tanker bak «mobbeloven» som nå er på høring, men det er en stor utfordring at nye krav til oppfølging og dokumentasjon ikke følges av økte ressurser.

ett foreldremøte pr. år der ansatte møter foreldre er for lite – det trengs flere møtepunkter.

de strenge innsparingskravene tilsier at personalmøter ikke kan skje på kveldstid. Det er utfordrende å gjennomføre alle møter på dagtid mens det er barn i barnehagen.

det er ofte ikke ressurser til å innkalle vikar i arbeidsgiverperioden (16 første dagene av en sykmelding)

I Innherredsavisa lørdag 31. august har daglig leder ved Farmen menighetsbarnehage følgende utfordring til oss politikere: «Hva sier Levangers kommunes politikere om barnehagene i Levanger?» Budskapet fra henne er at man trenger flere voksne som er «spesielle og elsker jobben i barnehagen»!

Senterpartiet vil satse på de ansattes kompetanse, på flere ansatte per barn og på barnehagenes fysiske anlegg.

Vi mener læring i barnehagen må skje på barnas egne premisser og først og fremst gjennom lek. Barndommen er verdifull, grunnlaget for et godt voksenliv legges der. Senterpartiet ønsker at de ansatte skal kjenne barna og se deres behov, slik at foreldrene er trygge for barna sine når de er i barnehagen. Foreldresamarbeidet en viktig nøkkel for å ha et godt barnehagetilbud til hvert enkelt barn.

I 2012 ga Utdanningsdirektoratet ut veilederen Barns trivsel – voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen. Denne veilederen handler om hvordan ansatte kan støtte barnas sosiale utvikling og arbeide for å skape et godt psykososialt miljø som forebygger mobbing og krenkelser.

12.august 2019 sendte regjeringen på høring «Forslag til endringer i barnehageloven». Lovutkastet handler blant annet om innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø og internkontroll. I korte trekk blir lovfestet krav til forebygging, barnehagens ansatte skal varsle styrer hvis mobbing observeres, man har aktivitetsplikt og det skal settes inn tiltak. At barnehagen skal ha nulltoleranse mot mobbing, utestenging, trakassering, diskriminering, vold og andre typer krenkelser følger indirekte av dagens regelverk.

Vi oppfordrer barnehagene i Levanger om å svare på denne høringen. Og ønsker oss alle sammen lykke til med skape trygge og gode barnehager i Levanger som er til barnets beste.

Anita Ravlo Sand

Senterpartiets ordførerkandidat

Britt Tønne Haugan

Senterpartiets 10.kandidat