Innlegg

Svar til kommunepsykologene

Debatt

De Grønne arbeider for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Dette innebærer at god psykisk helse står høyt oppe på vår prioriteringsliste, og gjennomsyrer all vår politikk.

Organisasjonen Voksne for barn, som arbeider for barns oppvekstvilkår og psykiske helse, har uttalt følgende: «Miljøpartiet De Grønnes politikk på psykisk helse i skolen ligger et hestehode foran alle de andre. De har en helhetsforståelse av hva som ifølge nyere forskning skal til for å skape en skole der alle elever kan trives og nå sitt fulle potensial med vekt på forebygging, inkludering og å gjøre skolen bedre for flere. I tillegg vil partiet ha økt fokus på lærernes relasjonskompetanse i lærerutdanningen.»

Vi mener at skolen må få et større ansvar for å forberede elevene til selve livet – ikke bare arbeidslivet. Vi vil gi den oppvoksende generasjon verktøy for å håndtere utfordringene de vil møte i sine liv. Det å ha helsesøster, psykolog, miljøterapeuter og andre fagfolk tilgjengelig på skolen er avgjørende for å fange opp og støtte barn og unge som trenger det.

MDG ønsker å implementere praktiske ferdigheter som en grunnleggende ferdighet i skolen, og vi vil ha større vekt på de praktisk- estetiske fagene. Testregimet i skolen er en stressfaktor for mange i skolehverdagen.

MDG lokalt vil støtte ordninger og tiltak hvor faginstansene innen barne- ungdomspsykiatrien er nære og tilgjengelige, og at elever i skolen får anledning til å oppleve en skole hvor man får brukt hele sitt register av ferdigheter og egenskaper.

Lokalt er våre kommende kommunestyrerepresentanter forpliktet til å jobbe for at kommunen skal legge til rette for utprøving av undervisning i emosjonell selvregulering og hvordan gode relasjoner kan bygges og vedlikeholdes. Her tenkes det at kommunen kan åpne for prosjekt knyttet til nasjonale bestemmelser om livsmestring som kompetansemål. Følgeforskning og samarbeid med Nord Universitet vil være naturlig.

Innen andre områder kan vi fremheve at vi ønsker å intensivere bekjempelsen av rusmisbruk. Vi ønsker også å støtte avlastnings – og støttetilbud for pårørende til mennesker med demenssykdom og andre tilstander som medfører stor omsorgsbelastning for pårørende.

Vi vil støtte opp om videre satsning på utstyrssentral for barn og unge, slik at økonomi ikke er til hinder for deltakelse i aktiviteter. Også tilrettelegge for fysisk aktivitet, som man også vet er positivt for psykisk helse er innbakt i vår politikk. I byutviklingen ønsker vi å få til naturlige sosiale møtepunkter gjennom utforming av grøntområder, blant annet.

Kjartan Gjelvold

Olaug Julie Aasan

Levanger MDG