Innlegg

– Siste runde med politisk manipulasjon foregikk i kommunestyret i vår

Debatt

Vi er midt inne i innspurten av valgkampen for kommunevalget i vår kommune. Når vi nå skal velge mellom ulike partier et det viktig for innbyggerne å vite om vi kan stole på at politikerne som blir valgt vil opptre i samsvar med lovnader som blir gjort i partienes programmer, og at de vil ivareta innbyggernes interesser.


I den fireårsperiode som har gått siden siste valg, har vi etter min mening opplevd at kommunens politiske ledelse ikke har opptrådt på en måte som styrker tilliten til politikerne. Den største og viktigste saken politikerne har hatt til behandling gjelder forvaltningen av vårt store industriområde på Ørin.

På tross av sterk motstand i lokalmiljøet har det politiske flertall vedtatt planer som medfører en gjennomgripende ødeleggelse av nedre del av vår kommune, med rasering av naturområder, nedbygging av jordbruksarealer, og med følgende forringelse av livskvaliteten for fremtidige generasjoner.

Arbeiderpartiet, med ordføreren i spissen, har vært den viktigste pådriver i denne ødeleggende prosessen. Vedtakene gjort i kommunestyret er bygget på påstander om nødvendigheten av disse tiltak, uten at det er lagt fram troverdig dokumentasjon om behovet for tiltakene.

Siste runde i denne ulykksalige oppvisning i politisk manipulasjon foregikk i kommunestyret møte 27. mai 2019. Her vedtok kommunestyret med et lite flertall en bygslingsavtale med en av grunneierne for å starte rasering av den siste rest av Fættenskogen. Avtalen innebærer at det ser ut til at innbyggerne i kommunen må betale regningen.

Debatten i kommunestyret er et godt eksempel på at ordføreren synes å være villig til å ty til udokumenterte påstander. Som et svar på innlegg fra Senterpartiets representant, der Marit Voll påpekte at den lokale velforening hadde etterlyst dokumentasjon på at man fra kommnunens side hadde forsøkt å utnytte eksisterende område før man ødelegger det som gjenstår av Fættenskogen, svarte ordføreren:

«Det eksisterer påstander om at Fætten Vel ikke får svar. Hvor mange ganger har jeg ikke sittet i debatter hos Fætten Vel, i dialoger med representanter for Fætten Vel. Hatt representanter for Fætten Vel på kontoret mitt og svart så det holder. Det samme har rådmannen gjort.»

Så vidt jeg kjenner til har ingen representanter for Fætten Vel vært invitert til dialog med ordføreren eller rådmannen hvor temaet har vært Fættaskogen. Foreningen har hatt en rekke møter hvor det er drøftet praktiske sider ved utbedring av veg, vannledning og kloakk.

Derimot tok Fætten Vel initiativet til et politisk debattmøte (2015) hvor alle politiske partier deltok, blant annet Bjørn Iversen for Verdal AP. Bakgrunnen for initiativet var kommunedelplan Verdal by 2016-2030 og dens innhold når det gjaldt utvidelsen av Verdal Industri Park.

Det var et sjokk for innbyggerne å få seg forelagt en plan, der Verdal Industri Park skulle utvides sørover, på bekostning av Fættaområdet, med ødeleggelse av jordbruksareal – skog – boforhold.

Dette var nemlig stikk i strid med uttalelser fra fylkeslandbrukssjefen , og også hva ordføreren tidligere hadde hevdet.

I en reportasje i Innherreds Folkeblad & Verdalingen 13.oktober 2007 uttalte Bjørn Iversen at en del av Fættaskogen må vernes og at det må tas en grundig debatt på hvor langt sør industrien bør utvides.

I samme reportasje understreker Bjørn Iversen… «at det nye Ørin Nord skal bli et vakkert industriområde. Vi skal framstå som en moderne industrikommune, som tar hensyn til miljøet, grønn industri».

I 2012 ble dette fulgt opp plandokumentet «Prosjekt Verdal 2012» hvor Bjørn Iversen selv satt i styringsgruppa.

«Etter at Ørin Nord er oppfylt og arealet i eksisterende industripark er maksimalt utnyttet, har Verdal Industri Park bare en mulig utviklingsretning, mot sør». Med andre ord en forsikring om at utvidelsen sørover ikke skal skje før Ørin Nord et tatt i bruk.

Det er forbausende at flertallet i kommunestyret har vært villig til å følge med på ordførerens snuoperasjon, og akseptere ordførerens udokumenterte påstander:

om at det blir for dyrt å bygge ut Ørin Nord. ( De tall som ordføreren har benyttet i debatten om dette spørsmål har vist seg i ikke være grundig dokumentert. Man ser dessuten at bort fra at det nå foregår forhandlinger med Trondheim Havn om utnyttelse av Ørin Nord -noe som bør medføre et helt nytt grunnlag for finansiering av utbyggingskostnadene.)

at det er stor pågang etter nye industritomter. (Kommunens ledelse har ikke vært villig til å dokumentere denne påstanden ved å gi til kjenne hvem det er som står i en slik utbyggingskø.)

at det haster med å skaffe nye næringsarealer. (Dette påstås uten at man har foretatt en grundig vurdering av utnyttelse av de arealer som faktisk står ubenyttede på eksisterende område.)

at man må tilby rimelig arealer for ikke å tape i konkurransen med andre kommuner. ( Å subsidiere næringslivet med billige areaer og sende regningen for utbyggingskostnadene til skattebetalerne synes ikke å være til innbyggernes beste.)

Så vidt vi forstår vil vår nåværende ordfører ikke bli aktiv deltaker på kommunens side i den videre utvikling av Verdal som industrikommune. La oss håpe at de nyvalgte representanter fra Arbeiderpartier vil følge opp partiprogrammet de nå går til valg på, der det heter: «Utvide Verdal Industripark arealmessig. Vi vil legge økt trykk på å utvikle Ørin Nord i partnerskap med Trondheim Havn og med industrielle partnere.» Det er vårt håp at Arbeiderpartiet i samarbeide med de andre partiene sørger for å utnytte eksisterende arealer før de raserer resten av Fættenområdet. De må dessuten sørge for å drive en forretningsmessig god forvaltning av området. Ørin er et av de mest attraktive industriområder i det nye Stor-Trøndelag, men det er ingen grunn til at verdalingene skal subsidiere utdelingen av disse «gullblokkene».

Tore Granum

Styreleder Fætten Vel