Innlegg

Familiepartiet KrF

Debatt

Familien kommer i ulike utgaver. Uansett er den en viktig brikke i samfunnet, det er familien som er nærmest hver enkelt, og familien bør være en trygg base for alle.

Kristelig Folkeparti er opptatt av at familiene skal ha muligheten til å ta de valgene de mener er gode for seg og sin familie. Derfor trenger vi både gode barnehager, en fleksibel foreldrepermisjon og kontantstøtte. Barnehagene er kommunens ansvar, og i Verdal skal vi fortsatt ha gode barnehager, både kommunale og private, som er ulike både i størrelse og innhold. Når barnehagene renoveres eller bygges nye må de som kjenner barnehagelivet være godt involvert, og byggene utformes av hensyn til voksne og barn som skal bruke dem. Og i tilfelle noen lurer: KrF ønsker ikke heldagsskole – vi vil ha best mulig innhold i skolen som er nå!

Ingen ønsker at barn skal falle utenfor på grunn av dårlig økonomi. KrF har i regjeringen fått gjennomslag for Fritidskortet, som skal gi alle barn rett til å delta i en fritidsaktivitet. Slik kan alle ha muligheten til å bli en del av fellesskapet og oppleve mestring. Verdal KrF vil også kutte ned leieutgiftene på kommunale anlegg til de som organiserer barn og unge, som et bidrag til å senke utgiftene ytterligere. KrF har dessuten fått økt barnetrygden! Denne økningen skal ikke inngå i beregningsgrunnlaget for sosialstønad, og vil derfor faktisk gi en inntektsøkning til barnefamiliene.

Mange lag, organisasjoner og frivillige legger ned en stor innsats for både barn og andre – noe som gjør at det faktisk finnes fritidstilbud gjennom hele året og i feriene. Dette kunne Verdal kommune aldri ha drevet selv, men vi kan hjelpe med rammene rundt: hjelpe til å vise fram det som finnes av tilbud, legge gode rammer i samarbeid og praktisk tilrettelegging, bistå i søknadsprosesser, og være et samfunn der nye ideer tas godt imot!

Helsestasjonen møter så godt som alle barn og familier. Der må det være tid nok til å veilede alle foreldre i små og store spørsmål som gjelder barna, med mål om å trygge de voksne i foreldrerollen og fange opp utfordringer tidlig. Vi trenger dessuten en helsestasjon som har ressurser til ekstra innsats når det er behov.

Barn blir større, barn blir ungdom, og Verdal har heldigvis gode tilbud både for organiserte og for uorganiserte aktiviteter. Ungdomshuset Panzer skal fortsatt være der på ungdommenes premisser, med et bredt tilbud om aktiviteter og med voksne som har tid til å se ungdommene. Miljøteam og tverrfaglig innsats for dem som holder på å falle utenfor er en viktig oppgave for kommunen!

Når familien svikter, når utfordringene blir for store eller når kriser oppstår, må samfunnet rundt ha et sikkerhetsnett som fanger opp dem som faller. For den som trenger og har krav på hjelp fra ulike instanser burde det være en selvfølge at man faktisk får den hjelpen man har krav på, og kontaktpersoner å forholde seg til. Både barnevern og familievern må ha nok midler til å hjelpe riktig og i en tidlig fase når problemer oppstår – forebygging må være første innsats når det er mulig.

Familien er en av hjertesakene til Kristelig Folkeparti. Verdal skal være et godt sted å bo med sin familie, og barn og familie skal tas hensyn til i alle planer som kommunen utarbeider. En god barndom varer hele livet!

Helena Kruken Ulvin

2. kandidat Verdal KrF