Levanger trenger en fortettingsplan

Debatt

Levanger kommune er i ferd med å revidere kommuneplanens arealdel og det er et håp om at den ferdigstilles i løpet av første del av ny kommunestyreperiode. I arealdelen bør det tas stilling til hvordan og hvor fortetting kan gjennomføres i kommunen. Tidligere har Levanger kommune utarbeidet en rapport om fortettingspotensialer i og rundt sentrum, en rapport som ikke er behandlet og vedtatt politisk.

SV mener at Levanger kommune trenger en politisk behandlet fortettingsplan som styrer arealnyttelsen i sentrum, rundt sentrum og i tettstedene i kommunen.

I en fortettingsplan mener SV at ny bebyggelse skal ta hensyn til nærområdets eksisterende tomte- og bebyggelsesstruktur, bygningsvolum og -utforming. Disse faktorene skal være førende ved plassering, gruppering og utforming av ny bebyggelse. Ved fradeling mener SV at type bebyggelse ved fortetting i nærområder dominert av småhusbebyggelse, skal hensynstas, slik at nye tiltak skal ha småhuskarakter og størrelse/volum tilsvarende eksisterende bebyggelse i området.

I dag ser vi i alt for stor grad at utbyggere kjøper opp frittliggende hus og med arealer og utvikler byggeprosjekter som ikke tar hensyn til omgivelsene. På denne måten styrer utbyggerne utviklingen og bygger ut uten å ta nødvendig hensyn til bebyggelsen rundt.

Småhusbebyggelsen rundt trehusbyen Levanger har gode kvaliteter og det er viktig å ta vare på de gode kvalitetene. I Levanger må vi passe på å bevare og forsterke de gode kvalitetene og ikke fortette så ukritisk at vi ender opp med dårlige boområder. Dette gjelder ikke bare Levanger sentrum, men også tettstedene i vår kommune.

Nylig ble et LNF (Landbruk, natur og friluftsområde) på Ekne omregulert til boligformål. Dette området var i aktivt bruk av barnehagens friluftsavdeling. Levanger SV gikk imot denne omreguleringen, men tapte dessverre i kommunestyret.

For å styre denne utviklingen på en bedre måte, mener derfor SV at Levanger kommune trenger en politisk forankret fortettingsplan som tar hensyn til de kvaliteter som i dag eksisterer i boområdene i kommunen.

I en fortettingsplan må skjønnet i Plan- og bygningslovens § 29-1 og 2 inneholde en lokal konkretisering som styrer utviklingen i Levanger.

Gunnar Løvås

førstekandidat for Levanger SV ved kommunevalget 2019