Innlegg

110 km/t eller dagens 70 km/t – det er spørsmålet?

Debatt

I Innherred 27.08.2019 skriver redaktør Roger Rein på lederplass at valget står mellom 110 km/t eller 90 km/t på ny E6 Åsen-Mære. Andre politiske partier har også tatt til orde for å bygge to- eller trefelts vei med 90 km/t – i stedet for statens tilbud som er firefelts motorvei med 110 km/t.

Valget er nok ikke så enkelt som det fremstilles som. Valget står ikke mellom 110 km/t eller 90 km/t, men 110 km/t eller dagens 70 km/t ut ifra beregnet fremtidig trafikkmengde uten et sammenhengende lokalveinett. Ny E6 eller ikke. Om vi vil ha ny E6 gjennom Trøndelag, må vi benytte oss av den sjansen vi nu har fått. Vi kan ikke risikere at E6 Åsen-Mære havner lenger bak i prioriteringslista på grunn av at vi ikke har evnen til å regulere for en fremtidsrettet veiløsning. Vi har i flere tiår bare «klatt» bygget vei uten helhetlige løsninger, skal vi fortsette slik?

Det er en kamp om samferdselsmilliardene og mange motorveier her til lands trenger å moderniseres. Kampen om å stå øverst på prioriteringslisten i Nasjonal Transportplan eller i veiselskapet Nye Veiers portefølje, er tøff. Om trønderske politikere vil at en 30 års kamp skal seire, og sørge for at ny E6 Åsen-Mære blir prioritert i neste rullering av NTP, må ikke kommunenes reguleringsarbeid stå til hinder for det.

Å bygge ny firefelts E6 gjennom Trøndelag med en innsnevring av E6 med to- eller trefelts gjennom Verdal, tilhører fortidens samferdselspolitikk. Det vil skape en ny flaskehals på E6, dårligere trafikkavvikling og dårligere trafikksikkerhet.

Fersk fisk og fremtidige grønne havbruksnæringer fra nord på tur til markedene ute i Europa, kan ikke stå og stange ved en innsnevring av E6 på Verdal. Norge, Trøndelag og Verdal lever av eksport. Vår handel med omverden er helt avgjørende for å skape en ny bærekraftig økonomi når oljenæringen gradvis fases ut. Skal vi klare å få til «det grønne skiftet» må vi starte med å bygge en god infrastruktur og se helheten i samfunnsbyggingen for å få dette til.

Ny E6 bygges for fremtiden, og er grunnlaget for fremtidige generasjoners velferd. Når det nå skal investeres over 13 milliarder kroner i vår region, må det gjøres et helhetlig og sammenhengende løft som står seg over tid. Det er helt klart at den nye hovedpulsåren gjennom Norge og Trøndelag ikke kan ha en ny flaskehals gjennom Verdal. Det er både en dårlig løsning og dårlig anvendte penger, som stortingets politikere neppe vil prioritere. Da vil en annen veistrekning heller prioriteres først.

Legger forøvrig merke til at mange motstandere at ny 4 felts E6 gjennom regionen bruker argumentasjoner ut ifra dagens situasjon, gjeldende regelverk, løsninger og kjent teknologi.

I fremtiden vil det skje store endringer på mange områder, med mere miljøvennlige og nye energiløsninger, autonome kjøretøy, nye sikkerhetsmessige løsninger, nye logistikkbehov, bompengesystemet er i stadig endringer, etc.

Vi må bygge vei for disse løsningene, ikke ut ifra dagens forhold, det blir for passivt og kortsiktig, vi må evne å løfte blikket inn i fremtiden. Det er bare å se 50 år tilbake, utviklingen stopper ikke, den vil bare gå enda raskere.

Å knytte Norge, Trøndelag og Innherred sammen, er det beste distriktspolitiske tiltaket for å trygge arbeidsplasser og bosetting over hele landet. Et grunnlag for å ta hele landet i bruk, sentraliseringens motkraft.

Oddleiv Aksnes

Knut Snorre Sandnes

Verdal Høyre