Et ordfører- og rådmannsvelde. Er det derfor politikerne blir «sandpåstrøere»?

Trond Knudsen - logobilde 

Debatt

Jeg overvar nylig et foredrag med Hans Heierås om «politisk historie i Levanger», og har gjort meg noen tanker i etterkant av det. Heierås har sittet sammenhengende i åtte perioder (32 år!) i kommunestyret i Levanger kommune, og må vel kunne karakteriseres som en «ringrev» i lokalpolitikken.

Han var i sitt innlegg bl.a. inne på samarbeidskonstellasjonene i kommunestyret, og la fram sitt syn på grunnlaget for trepartssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig folkeparti, som vi har hatt de siste årene. Det er ingen sterk sammenfallende politisk plattform for disse partiene, men det er heller basert på enighet om fordeling av politiske posisjoner. Det er i stor grad et «spill» og «hestehandel» om posisjoner og makt mellom partiene/ representantene i kommunestyret etter valget. Dette er nok ingen overraskelse for noen.

Den siste fireårsperioden har Arbeiderpartiet hatt 17 representanter i kommunestyret, Senterpartiet 6, Kristelig folkeparti 2, Høyre 3, Venstre 2, Sosialistisk venstreparti 2, Fremskrittspartiet 2, Miljøpartiet det grønne 1. Av kommunestyret 35 representanter har «samarbeidsalliansen» Ap, Sp og Krf hatt 25 av totalt 35 stemmer i kommunestyret. Ap og SP har hatt flertall alene.

Formannskapet i Levanger kommune består av 9 representanter, og har de siste fire årene hatt 5 representanter fra AP (inkl. ordfører), 2 fra Sp (inkl. varaordfører), 1 fra Krf og 1 fra V. Det er verdt å merke seg at Høyre med tre representanter i kommunestyret, ikke har hatt noen representant i formannskapet.

Forholdet mellom formannskapet og kommunestyret er interessant, samt forholdet mellom administrasjonen (rådmannen) og formannskapet, og ordfører og rådmann. Hvem er det som egentlig har den største innflytelsen på beslutningene som tas av kommunen?

Formannskapet forbereder saker for kommunestyret og har myndighet til å ta avgjørelser i mindre saker, eller i spesielle hastesaker. Kommunestyret velger ett av medlemmene i formannskapet til å bli ordfører. Ordfører er det høyeste tillitsvervet i kommunen, og det er ordføreren som leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Kommuneadministra-sjonen består av fast ansatte medarbeidere og ledere som ledes av rådmannen som øverste leder. Administrasjonens oppgave er å forberede og iverksette det politikerne vedtar.

Hvis en ser på beslutningsprosesser i formannskapet og kommunestyret i Levanger kommune, ser det ut som om rådmannens forslag/ innstilling i de fleste saker går igjennom. Et fåtall saker har blitt stoppet eller vesentlig endret hverken i formannskapet eller i kommunestyret. Det er også et tett samarbeid mellom ordfører og rådmann, som innebærer at disse to har svært stor innflytelse på alle beslutningene i kommunen.

Hvorfor har ikke de folkevalgte større innflytelse? Det er ikke noe entydig svar på det. De folkevalgte har ulik kompetanse og forutsetninger for å sette seg inn i sakene, før de skal behandles og besluttes. I tillegg er det oftest en stor saksmengde med mange dokumenter som skal leses. Dette kombinert med at det ofte er kort tid til å forberede seg før møtene. Da blir det gjerne vanskelig å ha et godt grunnlag for å se problemstillinger og stille spørsmål til saksframlegg/-utredning fra administrasjonen. Dette gjelder bl.a. kommunens periodiske økonomirapportering. Se på videoopptaket fra kommunestyremøtet den 28.aug. på kommunens hjemmeside (under fanen: «Politikk» og kommunestyremøter) sak PS 54/19. Det gir et godt innblikk i diskusjoner og argumentasjoner fra politikerne når det gjelder kommunens økonomiske status.

Vi oppsummerer debattmøtet mellom toppkandidatene i Verdal fredag 23. august 2019. Med i podkasten: Fatima Almanea, Jostein Grande og Roger Rein.


Saker som legges fram i kommunestyret, er i all hovedsak på forhånd avstemt mellom ordfører og rådmann. Verdt å merke seg er også at det i stor grad er de samme politikerne, relativt få, som stiller spørsmål og har innlegg i behandlingen av sakene som legges fram av administrasjonen (rådmannen). Konsekvensen av dette er at ordføreren og rådmannen har den aller største innflytelsen i kommunens beslutningsprosesser, og at politikerne gjerne blir «sandpåstrøere» i beslutningene.

En tankevekker – i disse valgtider!

Trond Knudsen