Innlegg

Høyre om E6: Dette er med respekt å melde en grov faktafeil

Debatt

Høyre har i to artikler blant annet i Innherred skrevet at det er marginal bruk av dyrket jord ved valg av firefelts vegt for ny E6 i Sjøbygda.

Sitat: «Statens vegvesens utredning viser at en firefelts motorvei likevel vil beslaglegge marginalt med matjord.»

Dette er med respekt å melde en grov faktafeil, som er egnet til å villede svæart mange.

Høyres påstand vedrørende Plan A fra Verdal Bru frem til og over Leklem grunn kontra Plan B fra Verdal bru til Bjørga.

Grunnlaget for en slik arealvurdering er veibredder, veilengde og mulig innsperrede arealer. Veibredden er fastlagt gjennom Vegdirektoratets regelverk. Det sier:

2 felts vei: 16,5 meter inkl. Vegskuldre

3 felts vei: 27 meter inklusiv vegskuldre og midtrabatt

4 felts vei: 27 meter inklusiv vegskuldre og midtrabatt

Veglengder er:

Verdal bru - Leklem dyrket mark: 3200 meter. Regnet fra Sør Holme 2600 meter.

Verdal bru - Sem: 2500 meter pluss Sem - Bjørga: 600 meter.

For Plan B fra Verdal bru til Sem er alternativet to-felts vei forbrukt dyrket mark, som ikke kan regnes dobbelt. Dvs det er henholdsvis differansen mellom 27 meters bredde og 16,5 meters bredde ved fire felts vei. Fra Sem til Bjørga regnes full bredde 27 meter.

Tilsvarende hensyn gjøres hvis valget er tre felts vei.

Beregninger gir følgende nedbygginger av dyrket jord pluss innesperrede områder:

Verdal bru - Leklem: 2000 meter x 27 meters bredde = 70200 kvm.

Mellom jernbane og vei kreves en avstand senter til senter på 30 meter. Det vil gi en fribredde på 15 meter. Med fratrekk for bebygd areal gir dette ca 2000 meter x 15 = 30.000 kvm inneklemt areal som dette og 9000 kvm for Bjørga er udyrkbart.

Det vil gi en samlet nedbygging av dyrket jord med Plan A: 70200 + 30000 = A 100.200 kvm.

En lignende kalkyle for Plan B vil være: 32450 kvm + 9000 = 51540 = 41,54 dekar.

A: 100200 kvm

B: 51450 kvm

For Plan B vil en økning av veibredden kun skje mot vest da tidligere anlegg ikke har tatt hensyn til krav mellom jernbane og vei fram til Sem, men videre til Bjørga må det medtas. Derfor et tillegg på 600 x 15 = 9000 kvm.

Beregninger for trefelts vei for henholdsvis A og B vil gi:

A: 79400 kvm.

B: 31450 kvm.

Det gir følgende merforbruk matjord:

Fire felts vei: 100200 - 51450 = 48,66 da

Tre felts vei: 79400 - 31450 = 47,95 da

Den vesentlige forskjellen er Plan A - Plan B: 100200 - 31450 = 68,75 dekar.

Det burde ikke være tvil om valget, da dette alternativet gir fri adgang for jernbanens fremtidige planer. Det være seg dobbeltspor, tunneller mm.

NHO-direktør Lien blir gitt tilsvar av Kjetil Vatn i tirsdagens Innherred. Meget bra. Det han ikke kommenterer er Høyres iver for at 110 km/t skal gi raskere godstransport. All tungtransport på 3500 og over har som høyeste tillatte hastighet 80 km/t. Så en tre felts vei med 90 km/t skulel greie seg godt.

Så Aksnes bekymrer seg unødig. Fisken kommer frem gjennom Trøndelag, men han og Lien bør være mer bekymret for veiene nord og vest for Steinkjer med hastighetsbegrensninger og veikvalitet.

Snorre Tessem