Innlegg

Leve hele livet!

Debatt

Livet i sykehjem, er for svært mange preget av passivitet, inaktivitet og kjedsomhet. Det er også situasjonen for mange eldre med heldøgns tjenestetilbud i omsorgsbolig eller i eget hjem. Det er lett å skjønne hva slike livssituasjoner fører til. Tap av livsmot, tap av helse og en kortere vei mot livets endelige sluttpunkt.

Avhengighet av andres hjelp skaper lett en situasjon der du føler at du blir fratatt selvrespekt og egenverd. Uansett hvordan den enkelte hjelper ter seg mot den hjelpetrengende, så ligger ydmykelsen i selve situasjonen. Du mestrer ikke de nødvendige praktiske gjøremål selv lenger.

Derfor er det viktig at en får opp systemer/tiltak som kan gi den enkelte hjelpetrengende en følelse av å bestemme over eget liv.

Stort.meld nr. 15(2017-2018., «Leve hele livet» har kvalitet og aktivitet for eldre som programområde. Aktivitetene som ligger i meldingen er basert på erfaringer fra kommuner som har praktisert dem over tid.

Kostnadsberegninger viser at det i disse kommunene først og fremst dreier seg om å organisere frivillige ressurser.

Levanger Venstre ønsker spesielt å arbeide politisk med følgende tiltak fra reformen «Leve hele livet»:

Skape gode måltidsopplevelser og redusere underernæring. Gi valgfrihet og variasjon til måltidet. Den enkelte må i størst mulig grad få mulighet til å ivareta egne mattradisjoner og spisevaner når det gjelder meny, tidspunkt for måltidene og hvem de vil spise sammen med.

Levanger kommune planlegger å bygge et sentralkjøkken til 37 mill kroner.Saken ble utsatt i siste formannskapsmøte. Venstre ber om at brukernes individuelle ønsker ang mat og spisevaner, blir en viktig premiss i valg av kjøkkenløsning i kommunen.

Fra statens side er det nå foreslått å opprette et investeringstilskudd. Ordningen gjelder tilskudd til etablering, eller gjenetablering av lokale kjøkkenløsninger med eget produksjonskjøkken ved eksisterende sykehjem, og omsorgsboliger for personer med heldøgns tjenestetilbud.

Eldre bør få tilbud om minst en times aktivitet daglig med bakgrunn i egne interesser, ønsker og behov. Aktiviteten skal gi gode opplevelser og øyeblikk i hverdagen og stimulere sanser og minner, bevegelse og deltakelse i sosialt fellesskap. Den eldres egne ønsker skal dokumenteres og avtales.

For Levanger Venstre

Anne-Brit Skjetne

styreleder