Innlegg

Trase for ny E-6 gjennom Levanger

Debatt

Mange har nå i tiden før valget uttrykt sterke meninger om traseen for ny E-6 gjennom kommunen. Samtlige uttrykker at det eneste overordnede hensynet som må tas, er hensynet til dyrket mark. Ingen er opptatt av de store miljøproblemene mange kan bli utsatt for ved valg av E-6 - trase gjennom kommunen. Dersom man ikke legger vekt på å finne en løsning som fører vegen unna boligområder, blir beboerne langs den nye vegen utsatt for store støy-, eksos- og støvplager. Spesielt vil dette gjelde områdene på Nossum, Mule, Mulelia og på Rinnleiret.

Med kunnskapen vi har om de helsemessige effektene av støy, støv og avgasser, er det samfunnsmessig og for den enkelte langt viktigere å unngå disse enn å unngå at noe dyrket jord blir tatt. Mye av jorda som eventuelt går med, kan erstattes med nydyrking, ved å ta i bruk jord som ikke utnyttes og ved at jordbruket selv reduserer nedbygging av dyrket mark. Folks påførte helseplager kan neppe like lett erstattes. For den som eventuelt mister noe jord, er det oftest et økonomisk spørsmål, ikke et helsespørsmål. Hvis disse forholdene ikke tas med i vurderingene og tillegges like avgjørende vekt som jordvernet, vil nok mange føle seg kynisk behandlet av de som sitter med makten.

Riktig nok vil noen bli utsatt for ulemper uansett hvor vegen legges, men det vil bli langt færre enn om vegen legges forbi Nossum, Mule, Mulelia og Rinnleiret. Videre er det enklere å gjennomføre vernetiltak mot støy og annen forurensing ved nybygging enn ved flikking på en gammel veg.

Når det gjelder diskusjonen om behovet for ny veg, bør de som mener vi klarer oss med flikking på nåværende E-6 ta en tur til for eks. muleområdet og observere og oppleve trafikken gjennom en normal arbeidsdag, kanskje også en feriedag på sommeren. Levanger må ikke gjøre de samme ukloke beslutningene en gang til som de som ble gjort tidlig på 1980-tallet da vegen ble presset innom Mule og Mulelia for å spare dyrket mark, og fordi det ble argumentert med at neppe kom til å bli særlig stor trafikkøkning i de kommende årene. Resultatet ble at vi fikk en veg med mange ulykker og store miljø- og trafikkproblemer for øvrig.

Nå bygges det 4-felts veg fra Stjørdal til Åsen. Hvor er logikken i at det trengs en slik veg på den strekningen, men ikke videre forbi Levanger til Verdal og Steinkjer der trafikken vitterlig er mye større?

Min oppfordring er derfor at det nå bygges en veg for fremtiden. En veg med god fremkommelighet og sikkerhet der det også er tatt hensyn til de som blir boende langs vegen, ikke bare til jordvernet.

John Grønli