Vi gjør en forskjell. Dette vil bli annerledes med en ordfører fra Sp.

Logobilde Anita Ravlo Sand 

Debatt

Vi har fått en del spørsmål i løpet av valgkampen hva som er forskjellen mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet i Levanger. Ap og Sp har hatt et flertallssamarbeid i flere perioder, og har stemt likt i de fleste store saker, og mange små. Hva vil bli annerledes ved å ha en ordfører fra Senterpartiet?

Ordføreren er den som har størst påvirkning og innflytelse på de politiske beslutningene. Det er derfor en viktig rolle å ha for de partier som ønsker å få gjennomført sin egen politikk, og da har det stor betydning hvilken person som innehar ordførervervet. For min del er jeg opptatt av å snakke med innbyggerne og høre deres mening om saker som opptar dem. Det er viktig å være inkluderende og lydhør ovenfor andres meninger før man tar en beslutning. Dette handler ikke om å være ubestemt – det handler om å ha et best mulig beslutningsgrunnlag. Jeg tenker også at det er en fordel å være god til å samarbeide med andre og ha en god dialog på tvers av både partilinjer og kommunegrense. Innspill fra ressurspersoner utenfor administrasjonen kan også være nyttige.  Alt som kan trekke Levanger i en god retning med flere arbeidsplasser, en mer stabil og god økonomi og bedre tjenester til innbyggerne må man være åpen for. Jeg tror Levanger har en del å gå på hva gjelder samhandling og samarbeid. Vi har behov for mer fremdrift i utviklingen av Levanger.

For å nevne noen konkrete saksområder hvor det er forskjell mellom Sp og Ap: Senterpartiet synes det er bra at vi har private barnehager, og er åpen også for flere private barnehageplasser i kommunen. Vi er imot private barnehager eid av store konsern som tar ut utbytter fra ”skatteparadis”, men dette er et fåtall av de private barnehagene i landet. Privat barnehager i Levanger drives av hardtarbeidende flinke personer, og det er viktig å fremheve den flotte jobben de gjør.  De private barnehagene har vært, og er helt nødvendig for Levangers barnehagedekning, og Senterpartiet vil at private som ønsker å starte opp barnehage også i fremtiden skal få mulighet til det.

Senterpartiet er for et sterkt jordvern. Vi vil ha en høy terskel for å bruke matjord til næring og vei, og er helt imot å bruke matjord til å bygge boliger. Landbruksjord er under et konstant hardt press fordi det er der det er enklest og rimeligst å bygge, så også rundt Levanger sentrum. Vi må i stedet sørge for gode næringsareal og boligtomter andre steder i kommunen. Her er det over år gjort en for dårlig jobb, og Senterpartiet vil ha dette i fokus i kommende periode.

Vi vil gå inn for en E6 som tar minst mulig dyrka jord. 90 km/t er tilstrekkelig, og det kan være en kombinasjon av 3 og 4-felts veg. Kurvaturen ved 90 km/t-vei blir en annen enn ved en vei med fartsgrense på 110 km/t. Det har betydning for hvor mye matjord som går med. Senterpartiet vil også gjerne ha utredet andre traseer enn det som pr nå ligger på bordet.

Vi mener for øvrig at det er viktig å bevar sårbar natur, og at dette må tas hensyn til ved spørsmålet om bygging av næringstomter. Det må være utelukket å bruke sårbar natur ved bygging av boliger.

Senterpartiet innser at vedtaket i 2014 om å omgjøre en så stor del av sykehjemsplassene til omsorgsleiligheter var feil. Vi må nå omorganisere en del, slik at de eldre skal ha en trygghet for at de får den omsorgen de har behov for når de trenger det. Plassene ved Breidablikktunet og Staup må åpnes, og vi må endre en del av omsorgsplassene ved Breidablikktunet og Stokkbakken til sykehjemsplasser. Det må arbeides aktivt for å få på plass personale. Etter hvert må det også tas en vurdering av om det må åpnes sykehjemsplasser ved Skogn helsetun. Det er bra at også ordfører Svarva nå erkjenner at vedtaket fra forrige periode var feil og at en endring er nødvendig.

Senterpartiet har en tydelig distriktspolitikk og vil prioritere utbygging av bredbånd og mobildekning i hele kommunen. Her er for eksempel Steinkjer langt foran oss. Jeg opplever ikke at sittende ordfører har tatt innover seg hvor viktig slik infrastruktur er for de det gjelder – til tross for at både Senterpartiet og andre partier har satt fokus på dette i perioden. 

Senterpartiet er også opptatt av utvikling av bykjernen og trehusbyen – fokuset på havna og hotell er særdeles viktig, men det går an å ha flere tanker i hodet samtidig. Senterpartiet synes det er svært viktig med en levende bykjerne, med mindre gjennomgangstrafikk, nytt bibliotek- og aktivitetshus med ungdomsklubb, kino hvis dette vurderes som økonomisk bærekraftig, og annet. Mer folk i byen vil skape grobunn for kafêer og næringsliv for øvrig, som igjen gjør det enda mer attraktivt å dra inn til bykjernen. Vi vil ha gratis parkeringsplasser i sentrum, helst i parkeringshus på nedre torg i tilknytning til det nevnte kulturbygget. Da får vi også frigjort Øvre torg fra biltrafikk, og kan i stedet ha uteservering og gode møteplasser der.

Senterpartiet og undertegnede er imot tvangssammenslåing av kommuner. Her har ordfører Svarva en annen holdning. Vi tror det er nødvendig for en god samfunnsutvikling at innbyggerne har et felles mål og felles fokus. Da vil det ikke fungere å tvinge noen til å bli en del av Levanger kommune. Vi i Levanger senterparti er ikke imot at for eksempel Levanger og Verdal slås sammen, men det må skje frivillig fra begge sider!

En stemme til Senterpartiet gir mulighet til en endring i Levanger! Vi bor i en bra kommune, men det kan bli enda mye bedre. Det er behov for å tenke litt nytt og se på andre løsninger på utfordringene våre. Da må det til andre hoder på toppen.

Bruk stemmeretten!  Og husk - er det et ordførerskifte du ønsker, så holder det ikke med en ”slenger” – da er det valglista til Senterpartiet som gjelder.

Godt valg!

Anita Ravlo Sand

Ordførerkandidat

Senterpartiet i Levanger