Innlegg

Takk til alle som støttet oss i saken Brygga II

Fritidsbrukere, beboere og fremtiden innbyggere i Verdal, skal være svært glad for at det første forslaget ble forkastet i KPS i 2014, skriver Svenn Wiseth som har fått laget denne illustrasjonen. 

Debatt

I september 2019 er det 5 år siden KPS. (Komiteen for plan og samfunn) stemte ned en stor utbygning av område Brygga II. I Verdal.

Veita vel engasjerte seg straks den gang i 2014 da de så hvilket monsterbygg som det ble søkt om å bygge på dette flotte friområde ved elvepromenaden.

Prosjektert utbygging var da et hus på ikke mindre enn 3etg ca 12meter høyt og en sammen hengende rekke på 8 hus (ca. 65meter langt.) Altså et enormt stort hus som skulle inneholde 16stk boenheter.

Et hus av en slik størrelse, ville tatt hele utsikten fra bakenforliggende friområde Hagabakkan. Samt ødelagt for bakenforliggende bebyggelse med sin høyde. Og ikke minst økt trafikkgrunnlaget vesentlig på de smale og uoversiktlige veien i gammel bebyggelsen i Veita.

Etter befaring i området av komiteen KPS og Veita vel i 2014, samt påfølgende underskrift kampanje på over 1000innbyggere, som gikk imot dette prosjektet. Og ikke minste flere avisinnlegg som omtalte og visualiserte prosjektet, så ble det heldigvis nedstemt med 7 mot 2 stemmer i KPS i 2014..

Utbygger Stiklestad Eiendom as sammen med tilrettelegger Norconsult utarbeidet etter hvert et nytt vesentlig mindre utbyggings prosjekt i en ny søknad, for utbygging av Brygga II.

Dette innspillet fra utbygger Stiklestad eiendom as, utfordret Veita Vel på nytt om utvikling av Brygga II. Styret i Veita vel har fulgt godt med og jobbet aktivt og konstruktivt i heler perioden (2014 til 2018) mot utbyggingsplaner for Brygga II. Vi har videreformidle vårt syn til alle politikerne i KPS samt informert i media og ikke minst til Kommunestyret og fylkesmannen for å nevne det viktigste. Styrets medlemmer har nedlagt hundrevis av timer i denne saken.

Men vi kan ikke legge skjul på at det har tatt på å bruke så mye tid og krefter over så langt tid. Jeg har en følelse av at alle i Veita vel styret er forøyd med at saken Brygga II nå er avsluttet.

Hva er så konklusjonen på kapitlet, utbyggingen av brygga II.

1 Første forslag (2014) var en utbyggingssøknad fra Stiklestad eiendom på et voldsomt stort bygg i 3 etg. og 16 leiligheter. Dette forslaget ble avvist i KPS 2014 etter heftig omtale i media og på politisk plan.

2 Nytt planforslag fra Stiklestad eiendom as. Var et nytt bygg i 2 etg og 7 leiligheter. Dette ble godkjent i KPS samt Kommunestyret og Fylkesmannen.

3 Da er spørsmålet hva har motstandere og ikke minst Veita Vel oppnådd med sitt sterke engasjement i denne saken Brygga II?

Fakta er: Det første forslaget med et monsterbygg i 3 etg. ble redusert til 2 etg. Det er en reduksjon på Ca 1/3. I tillegg ble antall bygg redusert fra 8 til 4. Det er 50% reduksjon. Byggets størrelse blir da ca. 34% av opprinnelig bygg. .

4 Når det gjelder antall bo-enheter, så er det redusert fra 16stk. til nå 7 stk. Det tilsvarer ca. 44% av det opprinnelige antall boenheter.

Svenn Wiseth 

Vi er overbevist om at den meget store reduksjon av byggets størrelse og antall bo-enheter vil påvirke omgivelsen / området vesentlig annerledes enn det opprinnelige plan forslaget til bebyggelse. Fritidsbrukere, beboere og fremtiden innbyggere i Verdal, skal være svært glad for at det første forslaget ble forkastet i KPS i 2014.

Vi håper og tror at leder i KPS som gikk inn for å godkjenne det første forslaget (monsterbrygga) er fornøyd med dagens utbygging.

Illustrasjonen viser hvilken størrelse det ble søkt om i første søknad og hva som er under bygging i dag. Vi vil takke alle som har støttet oss i saken Brygga II.

Svenn Wiseth

Nestformann, Veita Vel