Innlegg

Frivilligheten trenger langsiktighet - da kan ikke kommunen selge

Arken er et populært samlingssted for frivilligheten i Verdal. Eldrerådet vil ikke at kommunen selger bygget.  Foto: Tor Ole Ree

Debatt

Verdal kommune er i starten på arbeidet med å sette i verk tiltak for å gjennomføre målene i Stortingsmeldingen «Leve hele livet», en kvalitetsreform for eldre. Eldrerådet har ved flere anledninger fått informasjon om arbeidet med reformen. Bl.a. har det vært tatt opp behov for kartlegging av ulike møteplasser og behov for tilbud om ulike aktiviteter.

I Stortingsmeldingen står det: «Hvis vi sørger for aktiviteter og fellesskap for eldre i lokalsamfunnet, gjør vi ikke bare livet bedre og mer meningsfylt for mange. Vi forebygger en rekke helseplager også, både fysiske og psykiske. Derfor er aktivitet og fellesskap en viktig del av den nye reformen for eldre.»

I diskusjonen om møteplasser har utvikling av Arken til et aktivitetssenter vært sentralt. Det ble for ei tid tilbake etablert et interimsstyre sammensatt av personer fra flere organisasjoner, som har som oppgave å utrede bruk av Arken som møteplass og aktivitetssenter for flere aldre og ulike organisasjoner, samt å kartlegge hva kommunen kan bidra med.

Eldrerådet vil peke på viktigheten av å utnytte det engasjementet og den viljen som ligger i frivillighetens ønske om å utvikle Arken til et aktivt møtested. Det flytter stadig nye eldre inn til sentrum. Utvikling av ulike møteplasser vil øke trivselen blant eldre og vil kunne motvirke ensomhet.

Skal frivilligheten ta ansvar for å utvikle Arken til et møte- og aktivitetssenter vil Eldrerådet peke på nødvendigheten av langsiktighet. Skal frivillige lag og organisasjoner bruke arbeidskraft og økonomi på å pusse opp bygget, organisasjoner flytte fra etablerte lokaler og inn i Arken må det være en sikkerhet for at lokalene stilles til disposisjon i 10 år, eller til det kan tilbys bedre lokaler som dekker alle de ulike aktivitetene som blir utviklet i bygget.

Eldrerådet vil derfor tilrå at Arken tas ut fra saken om aktuelle kommunale eiendommer som kan selges, og snarest mulig gi klarsignal om at frivilligheten kan fortsette sitt arbeid med utvikling av et Møte- og aktivitetssenter sentralt i Verdal sentrum.

Brita Kleven Thorsvik

Leder Eldrerådet