Innlegg

– Når dere har fått beskjed om å spare, og har lovet å ta minst mulig dyrket jord, må dette E6-alternativet velges

Statens Vegvesens forslag A til trase for ny E6 fra Austvoll i Levanger til Fætten i Verdal er tegnet med rød strek. 

Debatt

Med referanse til Statens Vegvesen sin orientering til PUK i Levanger 190918, hvor de av statlige myndigheter har blitt bedt om å redusere kostnadene på Ny E6 gjennom Levanger og til posisjonspartiene i Levanger sin samarbeidsavtale: «Partiene vil gå inn for en E6-trase som tar minst mulig dyrket jord».

Arbeidsgruppen for vurdering av ny E-6 trase i Mule området og grunneierlaget i Verdal har begge levert høringsuttalelse om Ny E6 trase til sine respektive kommuner.

Begge disse uttalelsene ivaretar hensynet til det billigste trasevalget og til minimum bruk av dyrket jord.

Begge anbefaler at Statens Vegvesens traseforslag A velges i stedet for Statens Vegvesens ønske om trase B.

Statens Vegvesen har beregnet begge disse alternativene til å være 9350 meter.

Statens Vegvesen har kalkulert anleggskostnadene for  alternativ A til 2973 millioner og alternativ B til 3164 millioner kroner fra Austvoll til Kjæran.

Dvs at kostnadene til selve vegen vil være 191 millioner billigere for alternativ A.

I tillegg til kostnadene til selve vegen, vil det være nødvendig med ny infrastruktur for adkomst til eiendommene og til landbruksområdene til gårdene som får eiendommene sine delt ved alternativ B.

Det er grunn til å anta at den reelle kostnadsdifferansen vil være i størrelsesorden 210-220 millioner kroner.

For strekningen fra Austvoll i Levanger og til Kjæran i Verdal, kryss på Kjæran og nødvendige nye tilførselsveier, over- og underganger vil vi spare godt over 300 dekar dyrket jord ved å velge alternativ A i forhold til Statens Vegvesens anbefalte trase B.

For strekningen Mule – Kjæran  vil ny E6 etter alternativ A stort sett bygges på beite-,  kratt- og skogsområder og med svært lite bruk av dyrket jord.

De samfunnsmessige kostnadsbesparelsene vil være betydelige i tillegg til de anleggsbesparelsene.

I hht Statens Vegvesens trafikktellinger og beregninger vil trafikken i år 2050 for alternativ A være 14 600 ÅDT og for alternativ B 12 200 ÅDT.

Dvs alternativ A vil fange opp 2400 ÅDT som sannsynligvis vil gi en tilsvarende trafikkreduksjon gjennom Levanger sentrum og langs nåværende E6 gjennom Mulelia.

Dette vil kunne oppnås ved at det nye krysset nord for Levanger legges i nærheten av dagens rundkjøring på Mule.Levanger / Verdal  300919

For grunneierlaget i Verdal

Håvard Røstad

Formann

Arbeidsgruppen for vurdering av ny E-6 trase i Mule området

Petter Stenstad

Arne Grevskott

Ottar Røstad

Arve Flatås

Egil Lutdal