Innlegg

– Vi tror ikke gratis halleie nødvendigvis gjør det billigere for barn og unge å delta i idretten

Gratis bruk av idrettsanlegg for barn og unge ble fremmet av Trøndelag idrettskrets på Idrettstinget i 2019. Innleggsforfatterne er ikke ubetinget enig i at det er rett virkemiddel for å få flere med. Illustrasjonsfoto av Åsenhallen: Anders Vinje 

Debatt

Alle barn skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Det er det vanskelig å være uenig i. For å få til det må vi bli enige om hvordan.

Gratis bruk av idrettsanlegg for barn og unge ble fremmet av Trøndelag idrettskrets på Idrettstinget i 2019. Bakgrunnen for forslaget var at kostnadene ved barn og unges deltagelse i idrett må reduseres slik at alle kan delta uavhengig av økonomisk status.

All honnør til idrettskretsen for å sette fokus på økonomiske utfordringer i barne- og ungdomsidretten.

En undersøkelse utført av Oslo idrettskrets viser at kostnadene med å drive idrett øker, til tross for at idretten får mer penger fra det offentlige – til for eksempel halleie. Det er ingen grunn til å tro at dette er veldig ulikt her i Trøndelag.

Vil gratis halleie bidra til å redusere kostnadene? Tenk over dette:

Hvordan sikre at gratis halleie faktisk reduserer kostnadene for det enkelte barnet?

Hvordan skaffe midler til vedlikehold og videre anleggsutbygging uten leieinntekter?

Og hva med likebehandling i forhold på andre idretter?

Vi tror gratis halleie i seg selv ikke bidrar til lavere kostnader i barne- og ungdomsidretten. Vi er redd for at pengene som idrettslagene sparer ikke nødvendigvis kommer barn og unge til gode i form av lavere kostnader, men heller brukes på andre måter og kanskje bidrar til profesjonalisering.

Kulturminister Trine Skei Grande uttrykker i VG 29.05.19 skepsis til gratis halleie. Hun begrunner dette med at det er en motsetning i ønske om å bygge flere haller – og viljen til å betale for dem. Ingen leieinntekter og en stram kommuneøkonomi vil derfor kunne føre til mindre vedlikehold og at det blir bygget færre haller.

Når det gjelder likebehandling reises også noen dilemmaer: Alle idrettslagene som har bygget haller selv vil ha dyrere leie enn de som har kommunen som byggherre. Med gratis halleie i kommunale anlegg kommer spørsmålet om gratis idrettsanlegg generelt....

Trøndelag fylkeskommune har vedtatt å utrede konsekvensene av å gi tilskudd til gratis hall- og baneleie i hele fylket, herunder ordninger som fremmer økt deltakelse. Vi er glade for at fylkeskommunen setter fokus på dette og ivaretar hele fylket. Det er avgjørende for veien videre å få bedre oversikt over hva som skal til for at offentlig støtte til gratis hall- og baneleie blir tiltak som bidrar til å nå målet om økt deltakelse.

Kanskje er et av svarene å forfordele treningstid og tilskudd til idrettslag som holder kostnadsnivået nede? Nettopp dette vurderer Oslo idrettskrets. De vil prioritere treningstid til klubber og idretter med lave treningsavgifter, og med det legge press på idrettslag som går i motsatt retning (Dagbladet, 26.mai 2018).

I Levanger er det politisk vedtatt å slutte seg til Fritidserklæringen som sier at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet. Dette er en avtale mellom staten, KS og frivilligheten og ble inngått i 2016. Dette forplikter.

Det offentlige må sammen med idretten se på hvilke virkemidler som faktisk er de beste for å få alle med.

Kjersti Nordberg

Idrettskonsulent og ALLEMED-ambassadør i Levanger kommune

Ingvild Rønning Radwan

Frivilligkoordinator og ALLEMED-ambassadør i Levanger kommune