Innlegg

Mange eldre utsettes for vold i nære relasjoner

Logobilde Odd Harald Bjørnøy  

Debatt

Eldre utsettes for vold og overgrep i et mye større omfang enn det vi hittil har vært oppmerksom på. Dette gjelder både hjemmeboende eldre og beboere på sykehjem. Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer vold mot eldre på følgende måte: «En enkeltstående eller gjentatte handling(er) og mangel på riktige handlinger som oppstår i en relasjon der det er forventning om tillit, som forårsaker skader, eller lidelse for en eldre person». Skadene og lidelsene kan være av både fysisk og psykisk art. Det er vanlig å forbinde begrepet vold med fysisk mishandling, men det kan like gjerne være psykisk vold , eller forsømmelser som kan forårsake store lidelser.

Problematikken er kompleks, og det er derfor nødvendig å bekjempe dette på flere måter. Fra 1.1.2018 trådte en ny bestemmelse i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester , i kraft: «Kommunen skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter og brukere kan være utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. Kommunen skal legge til rette for at helse- og omsorgstjenesten blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep.» Det er viktig og nødvendig at kommunenes ansvar tydeliggjøres på denne måten. Vi vet at det fortsatt er behov økt oppmerksomhet fordi eldre kan utsettes for vold, overgrep, krenkelser og forsømmelser, enten det er fra nære pårørende eller andre nærstående personer.

Det er all grunn til å behandle vold mot eldre som et eget felt. Forskning har vist at det er høyere dødelighet blant eldre som har vært utsatt for vold, enn for eldre som ikke har vært det. Og at risikoen for tidligere død knyttes til voldsopplevelsene. Vi vet at den fysiske og psykiske sårbarheten øker med økende alder, og dette kan få betydning for konsekvensene som volden får for den eldre. Eldre som er sosial isolert, er mer sårbare, og isolasjonen gjør det vanskeligere å avsløre overgrep. Personer som lider av ulike former for kognitiv svikt eller har afasi og/eller andre språklige utfordringer, kan ha vanskeligheter med å slå alarm. Eldre som utsettes for vold i nære relasjoner, kan dessuten være i en avhengighetssituasjon til den som utøver volden, og dette gjør det spesielt vanskelig for dem å skulle melde ifra.

I Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2020) anbefaler regjeringen at kommunene utarbeider kommunale eller interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. I en slik handlingsplan er det viktig at kommunene sikrer at spesifikke tiltak som forebygger, avdekker og reduserer vold mot eldre, iverksettes og evalueres. Tiltakene må være konkrete og ta hensyn til de ekstra utfordringene som mange i denne aldersgruppen har. Derfor er det særdeles viktig at eldre selv, gjennom sine talspersoner i eldreråd, seniorråd eller pensjonistorganisasjoner er delaktige i utformingen av handlingsplanene.

Wenche K. Malmedal

Førsteamanusesis NTNU og leder for det sentrale helse-og sosialutvalget i Pensjonistforbundet

Odd-Harald Bjørnøy

Leder av styret i Skogn Pensjonistlag