Dagens leder

E6: Magefølelsen forteller meg at disse regnestykkene kan være riktige.

E6 har blitt et heftig diskusjonstema. Her fra Mulelia. Foto: Roger M. Svendsen  Foto: Roger M. Svendsen

Debatt

Debatten om E6 gjennom Innherred har dreid seg mye om jordvern. Det har kommet mange advarsler mot et trasé- og hastighetsvalg som tar for store jafs i matfatet vårt. Etter hvert har det også kommet flere innspill som dreier seg om hva det vil koste å bygge en ny firefelts motorveg fra Åsen til Mære, om hvem som skal betale for denne vegen og om den noen gang vil lønne seg. Jeg synes det er godt å se at det sitter kunnskapsrike folk som er i stand til å utfordre og stille spørsmål rundt dette viktige vegvalget som vi straks står overfor.


Kjetil Vatn i Levanger er en av disse. Han har skrevet flere innlegg som stiller gode spørsmål ved utredninger som er gjort. I dagens avis kommer nye som det er all grunn til å forfølge. Den pensjonerte økonomen mener kostnadsforskjellene mellom alternativet med en firefelts veg med 110 km/t og en 2/3-felts veg med 90 km/t kan være så stor som ni milliarder kroner. Vatn har tatt utgangspunkt i tall fra Vegdirektoratet, og understreker at det er grove anslag. Han antyder at en tilfredsstillende vegløsning kan gjennomføres til rundt fem milliarder kroner. En firefelts motorveg kan bli nesten tre ganger så kostbar. Med god grunn stiller han spørsmål ved om det i det hele tatt er mulig å få samfunnsøkonomi ut av det mest kostbare alternativet.

Kost/nytte. Min magefølelse forteller meg at disse regnestykkene kan være riktige. Men, selvsagt kan du ikke ta slik beslutninger på grunnlag av magefølelsen, uansett om du er tilhenger av en full eller mer begrenset vegutbygging. Men det påhviler dem som til slutt skal fatte vedtak og ta ansvaret at de bør finne ut av alle disse regnestykkene. Det man investerer i en ny veg må gjenspeiles i det man får tilbake.

Kjetil Vatn har også rett i at deler av E6-strekningen mellom Åsen og Mære skiller seg ut fra andre prosjekter på stamvegnettet. Du kan ikke se deg blind på høye tall for den såkalte årsdøgnstrafikken, om du ikke tar hensyn til at mesteparten av dette er lokaltrafikk. Da trenger du ikke å være mye til ekspert for å forstå at bare en liten andel av trafikken vil bli flyttet over på en ny firefelts motorveg med ett vegkryss i Verdal og ett rundt Levanger by.

Vegvalget for ny E6 gjennom Innherred er viktig. Det er bra at vi har fått en nyansert debatt.