Dagens leder

Dobbelt så dyr og dobbelt så stor. Er det greit det?

I 2019 er skolen blitt nesten dobbelt så dyr å bygge. Den blir mye større enn det som lå til grunn i 2017. Nyskolen som kommunestyret nå skal fatte endelig vedtak om å bygge, blir dobbelt så stor som elevtallet tilsier.  Foto:

Debatt

I juni 2017 behandlet kommunestyret i Verdal skolestruktursaken. Da den ble vedtatt la kommunestyret til grunn at det skulle brukes 110 millioner kroner til bygging av en ny skole i Vinne. Skolen skulle bygges for 250 elever, noe som også stemte bra med den framskriving av elevtallet i Vinne og Ness som lå i saksutredningen.

Roger Rein. Ansvarlig redaktør Innherred. 

I november 2019 inviteres kommunestyret til å fatte det endelige vedtaket om nyskolen i Vinne. Nå er prisen økt fra 110 til 206 millioner kroner. Skolen som skal bygges skal kunne ta imot inntil 350 elever.

Men elevtallet i skolekretsen er på full fart nedover. Skoleåret 2024/25 vil det være 171 elever i Vinne og Ness. Det viser nye tall for elevtallsutviklingen.

Med andre ord; I 2019 er skolen blitt nesten dobbelt så dyr å bygge. Den blir mye større enn det som lå til grunn i 2017. Nyskolen som kommunestyret nå skal fatte endelig vedtak om å bygge, blir dobbelt så stor som elevtallet tilsier.

Hvis du tviler på tallene. Her finner du saksframlegget i 2017. Og her her saksframlegget som nå legges fram formannskapet.

Spare penger? Skolestruktursaken var en lang og vanskelig sak å håndtere for de folkevalgte i Verdal. Men, dette var noe politikerne mente var nødvendig for å få en framtidig skole som kunne betales med de pengene man har til rådighet. «Nye Vinne», «Nye Vuku» og «Nye Stiklestad», som det het i saksframlegget fra 2017, skulle etter planen gi en årlig budsjettbesparelse på 5,3 millioner kroner i 2019. Når alle investeringer var gjort, i 2023, skulle kommunen ta ut årlige besparelser på 15,2 millioner kroner. Hvem kan stole på det tallet i dag når nyskolene blir så mye dyrere, og elevtallet går ned?


Pust i bakken? Det vil overraske meg om tallene fra Vinne ikke virker skremmende på som sitter med ansvaret i Verdal. Flere føler på behovet for å ta en pust i bakken, og se om det finnes andre løsninger? Spørsmålet er om det er mulig å sette bilen i revers? Kan hende er skoleutbyggingen i Vinne er kommet så langt i prosess at det er umulig å snu. Hvis det er tilfelle, er det bare å krysse fingre og stå fram som en optimist.


Det er det rådmannen gjør i saksframlegget. Der erkjenner han at skolen som skal bygges er altfor stor i forhold til elevtallet. Sitat: «Skolen vil være rustet både for endringer i skolekretsgrenser, og for eventuelle tilflyttinger og ny boligbygging i fremtiden. Vinneområdet vil kunne være et potensielt populært bosettingsområde i fremtiden med tanke på ny skole, et flott nærmiljøanlegg, barnehageutvikling - og på sikt ny E6 med kryss i Vinneregionen.»

Ja, det er lov å håpe og være evig optimist! Eller, er det?

(Lederkommentar i Innherred 21. november 2019)