Innlegg:

– Innherred Renovasjon har vært en hellig ku for Ap i Levanger - men nå er det ny posisjon

Sigvard K. Gilstad stiller spørsmål ved kommunens håndtering av klagesaken om renovasjonsavgift til disse tre hyttene ved Hoklingen. Foto: Privat. 

Debatt

Saken gjelder 3 stk eldre hytter ved Hoklingen som benyttes som 1 (hytte m/2 anneks?), og i sin visdom har Innherred Renovasjon (IR) bestemt at dette utløser 3 stk renovasjonsgebyrer. Familien Hulaas finner dette høyst urimelig, og det ikke minst ut i fra at det ikke står i klartekst i forskriftene at situasjonen betinger 3 stk gebyrer. Grunnlagte for kravet er basert på en tolking av regelverket fra IR sin side.I et innlegg (Innherred 19. okt), skrevet av Johannes Bremer, John R. Sæther og Arne Dag Petteresen, er det gitt en grundig redegjørelse for at kravet mot Hulaas kan være basert på en feiltolking, og de etterlyser dokumentasjon på den lovforståelsen som er lagt til grunn. (Meg bekjent er det ikke fremskaffet noen slik dokumentasjon.)

Noen sentrale punkter fra «Forskrift for husholdningsavfall», gjeldene for de deltakende kommunene i IR:

Forskriften er delt opp i «Virkesområder», og da slik:

§2-1 Gjelder boliger, og her fremgår det at hver seksjonert del av boligen er en gebyrenhet. (I mitt hode betyr «bolig» i dette tilfelle det faste bostedet.)

§2-2 Gjelder hytter og fritidseiendommer, og her står det ingen ting om oppdeling i flere gebyrenheter.

Det er å merke seg at forskriften åpner for utøvelse av skjønn: «§2-6. Hvis det er klart urimelig å pålegge hytte- og fritidsabonnement, kan kommunen gi fritak.»


Med denne ordlyden, og ikke minst paragrafens åpenbare intensjon, skulle en tro at en med litt godvilje kunne ha gitt fritak for to av hyttene, men ut i fra IR sin tolking går det slettes ikke an.

Denne saken ble behandlet i klagenemnda ved dets leder Jarle Øra den 15.11.2019, og der ble rutinemessig tidligere vedtak stadfestet. I begrunnelsen refereres det til «3 selvstendige boenheter», og for riktig å «gnu det inn» avsluttes vedtaket med:

«3. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.»

Vel – finner det da på sin plass å minne om følgende fra forskriften:

«§15. Klageadgang. Vedtak i denne forskriften kan påklages i henhold til forvaltningsloven.»

Politiske aspekter: Det er en kjent sak at for Arbeiderpartiet i Levanger har IR i praksis hatt status «hellig ku», og monopolsituasjonen har også inkludert tolking av aktuelle lover- og forskrifter. (Her kan det nevnes at Verdals tidligere ordfører, Bjørn Iversen, har vist en langt større skepsis til IR som lovtolker.)


Men nå er det ny posisjon i Levanger, og det med Senterpartiets Anita Ravlo Sand som ordfører, og hun har som kjent juridisk bakgrunn.


Det er nok mange med meg som er spent på hvilke «paragrafer» hun mener bør vektlegges overfor kommunens innbyggere i saker som denne?

Sigvard K. Gilstad


Vi er innom flere tema, men mest om sykehus. Er det en fordel eller en ulempe for Sykehuset Levanger når det nå går mot ett helseforetak i Nord-Trøndelag? Hvordan blir det å være underlagt St. Olav i Trondheim? Dagens panel: Fatima Almanea, Jostein Grande og Roger Rein.